loading/hle�
(16) Blaðsíða 12 (16) Blaðsíða 12
Sg jX inn. ii v a | r li vot hvad liniiin brun brunt (Jen. hvals hvalrar hvals hruns iirunnar hruns i ta 1. hvbluni hvalri hvolu hrunuui hruniii lirunu Acc. livatan hvala hval! hruiia 11 luuna brunt 1*1. Nnni. hvalir hvalar hvol biuuii- hrt'uiar brun G 011. hvalra hrunna Dat. hvotum hrunuin Acc. hvala hvalar hvtil hnina brunar brun Anni. 1) Ilankonsmårket -r bortfaller efter rr, s.s, fi»9 gn, kn, rn, men assi« milerar sig med 1, n och s; åfvenså assimileras -r- i Gen. ocli Dat. Sg. Fem. och Gen, Piur. med ett framforståendc 1, n och s. 2) IVomin. Sg. Fem. samt Nom. och Acc. Ncutr. Piur. bafva u- oinljud. o ) IVewtr. Sg. IVom. och Acc. an- das på t, hvarmed '<5 och mi assimileras till tt; har i frå ri nndantnges flerstafviga ord på inn, samt litill och mihil 1, som hafva -it, afvensom de i Acc. mase. haf- va inn for inan. Andas roten på en dubhel honsonant, forenklas donna; men, når roten åndas på en vokal, fordubblas t, afvensom ofta r, i Gen. och Dat. Sg. Fem. och Gen. Piur. — 4) Olta inskjutes lihasom i Subst. ett v eller j; till cx. midr. Dat. midjum ; J)vkkr. Acc. ^ykhvan. Lihaledes utelenmas hårlednings- vokalen, lihasom i sammandragna Subst., når llexionsåndelsen borjar med en vo- kal, i Adjectiva på -1, -n och -r med en vocal framfor, och några på -agr-, igr och ugr, t. ex. Mase. mikil!, mikils, miklum, mikinn : miklir, mikilla, miklum, mikla; Fem. galin, galinnar, galinni, galna, galnar, galirma, golnum, galnar. ]\Teut. litit, litiis, litlu, litit; litin, htilla, litium, litit; gamall, gdmlum, gamlan. 55. 2. Den svaga (heståmdn) flexinn, år i Sing. Hk suhstnntivernas svaga l:sta, 2:dra och 4:de Dekl.; men har i Piur. ofverallt u. N. hvali, hvala, hvala. G. D. och A. hvala, hvafu, hvala. PI. hvutu. 56. Komparativ och snperlaliv hildas genom alt foga åndelserna -ri och -str, som verka i- omljud, och -ari och -asir, som icke verka omljud, till roten: fagr, fegri, fcgrstr, spakr, spatsari, spakastr. Anm. I) r’et assimileras hår i samma tillfålien, som i positiv, afvensom kontraktion åger rum vid formerna med a. 2) Foljande åro oregelhundna: godr, hetri, beztr; illr, verri, verstr; mikill, rociri, mestr; litill, minni, ni in str; gamall, eldri, clztr; margr, llciri, flestr. 57. Komparaliv fleklcras i Sing. som ham, æfi och hjarta, i PI. få de i alia kasus -i (hvalan, hvalari, hvalara. Gent. hvalara, hvalari, livat- ara. PI. hvalari i alla kon och kasus.) Superlativ tlekteras som posi- tiv : svagt: hinn hagasti, hin hagasta, hit hagasla; starkt: hagastr, hog- usl, hagast. N u ni er al i a. 58. Kardinalia åro einn, tveir, [^rir, fiorir, fimm, sex, s jan (sjd), ålla* nul, lin, ellifu, lolf, pl'f 11 an, fjorlan (fjiigrtan); fimtaii, scxlån, sjauljan.


Kort schema till Formlära i det isländska eller norröna språket

Ár
1847
Tungumál
Ýmis tungumál
Efnisorð
Blaðsíður
24