loading/hle�
(12) Blaðsíða 12 (12) Blaðsíða 12
12 i Island 1 Rbd., og i Kjøbenhavn 3Rbd. aarlig. De der betale 1 Rbd., faae Selskabets Tidende uden Betaling, de derimod, som erlægge 3 Rbd., erholde alle de Skrifter som Selskabet udgiver; dog maae de have erlagt deres Bi- drag i det seneste inden Udgangen af det Aar, i hvilket Bogerne udkomme, ligesom de ikke maae staae i Gjeld til Selskabet for den foregaaende Tid. 33. Medlemmerne bor have erlagt deres Bi- drag inden hvert Aars Udgang; hvis de ikke til den Tid have betalt, skulle de skriftligen erindres derom; hvis de endnu i Lobet af det næste Aar ikke betale, skulle de atter skriftlig anmodes om Betaling, og hvis de da ikke betale inden Aarets Udgang, ansees de ikke mere som Medlemmer af Selskabet. 34. Naar nogen vil gaae ud af Selskabet, bor han derom skriftligen underrette Formanden, der bekjendtgjor det i et Mode, ligesom Se- kretairen ogsaa bemærker det Fornodne der- om i Protokollen. Den som ikke har meldt sig ud af Selskabet inden Juni-Maaneds Ud- gang, er pligtig til at erlægge Bidrag for det lobende Aar. 35. Selskabets Medlemmer skulle sammenkal- des til Mode ved en Omgangsskrivelse, hvori anfores Hovedindholdet af de Sager, som Formanden vil foredrage.


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16