loading/hle�
(16) Blaðsíða 16 (16) Blaðsíða 16
52. Enhver, som er Medlem af den ene Af- deling, er tillige Medlem af den anden, naar han der er tilstede; men dersom en Embeds- mand fra den ene Afdeling er tilstede ved en Forsamling i den anden, har den island- ske Afdelings Embedsmand Forsædet, imid- lertid besorger dog den anden de ham paa- liggende Forretninger som sædvanlig. 53. Naar man vil forandre disse Love, eller vedtage nye Lovbestemmelser, skal derom stilles et bestemt, skriftligt Forslag, som sen- des til Formanden 14 Dage for Aarsmodets Afholdelse, for at Formanden kan lade For- slaget gaae omkring blandt Medlemmerne til Gjennemsyn og Overvejelse. Bifaldes Forsla- get i den Afdeling, hvori det er fremsat, skal den anden Afdelings Samtykke indhen- tes. Naar da to Trediedele af begge Afde- lingers stemmegivende Medlemmer i lovlige Moder have tiltraadt det gjorte Forslag, bliver det til Lov, i modsat Fald er det forkastet. 54. Naar disse Regler ere vedtagne som Lov i begge Afdelingerne, skulle de trykkes paa Selskabets Bekostning, tillige medensærskilt dansk Oversættelse.


Det islandske Literaire Selskabs Love.

Ár
1851
Tungumál
Danska
Blaðsíður
16