Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (377,1 KB)
JPG (312,2 KB)
TXT (1,8 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


i
FORTALK. VII
Cancelliets og Rentekammerets Archiver, men ved hans
Död (23. Novbr. 1846) havde han kun naaet til Slut-
ningen af Aareí 1755. — Ingen af disse Samlinger er
imidlertid udkommen i Trykken, hvorimod en betydelig
* Deel af de Geislligheden veclkommende Love og andre
Bestemmelser er trykt i Professor, Dr. theol. Petur
Péturssons „Historia Ecclesiaslica Islandiæ ab anno
1740 ad annum 1840". Havniæ 1841. 4'°.
Den 18. Januar 1845 indgav Udgiverne aí' nærvæ-
rende Samling et Andragende til det Danske Cancellie
om offenllig Underslötlelse lil Udarbeidelsen af en sær-
skilt Lovsamling for Island. Efter næsten 2 Aars Forlöb
blev der, især ved H. Exc. Hr. Geheimeconferenlsraad
F. F. v. TiLLrscH's virksomme Interesse for Sagen, ved
allerhöieste Resolution af 27. Oktobr. 1847 tilstaaet os
í en Understöttelse til Udarbeidelse af Samlingen, under
den Betingelse, at den skulde være fuldfört i 3 Aar.
Efler at disse Betingelser fra vor Side vare opfyldte,
blev der fremdeles ved Finantsloven for 1852—53 be-
vilgel en Understöllelse til Udgivelsen af de förste 2
Bind: 300 Bbd. pr. Bind til Udgiverne og 333 Rbd. 32 Sk.
til Forlæggeren.
Saaledes fremtiæder da her det förste Bind af
denne Samling, og det paaligger os nu at gjöre Rede for,
livilke Regler vi have ftilgt ved Udarbeidelsen af samme.
Det Formaal vi have haft for Öie, er, at levere eö
saadan, Samling, hvori juridiske og administrative Em-
bedsmænd af alle Klasser og i det Hele Enhver, som
. maatte önske at bh've nöie bekjendt med Landets Love
og offentligc Forhold i alle Retninger, skulde kunnc söge
de vigtigereBestemmelser af alleArter, som have praktisk
eller retshistoriskBetydning for Island. Det kan imidlertid
derved ikke være vor Mening, som del ogsaa vilde