Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (389,5 KB)
JPG (336,4 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


132 F0R0RDN1NG OM PRÆSTERS COLLiTION.
1595. Breve og Tilladelse, at de samme Kald mue bekomme,
4. Marts. som andre dog tilforn ere kaldcde og forordnede til, og
med samme vore Breve trenge de andre fran deris loug-
lige Kald, en Part og, naar de ere Iouglige kaldet og
indsatt udi noget Trestekald, og derpaa have bekommit
vore Befalingsmends Breve og Collats, som paa samme
Tid have haft for"e vort Land Island udi Befaling og
der af os bliver tilforordnit en anden Embitsmand der
sammesleds. da skal han sig understaa at ryggc, cassere
og tilintelgjöre hans Foimands Collatsbrev, og efler sin
egen Villie iíldsette andre Personer udi samme Kald og
Bestilling, hvoraf fororsagis stor Uriglighed, saa at en
Part Personer, som ere vel lcrde, dyglige og duelige til
uogen Kald, udi saa Maade forlrengis fran deris louglige
Kald og andre, som udugtigc, uduelige og ulerde ere,
igjen udi deris Sted indseltis og forordnis. Da paa det
saadan (Jriglighed maa igjen blive afskaffit, og det her-
efler maa gange rigtigen, christeligen og vel til paa for-
nefnte vort Land Island, have vi den Sags Leilighed
grandgiveligen overveigct, betenkt og for raadeligt og got
anschct, dermed herefter saaledis at skulle forholdis, at
naar nogen Person enten allerede er eller og herefter
kunde lougligen blive kaldit, ordinerit og af vor Embils-
mand der sammeslcds, som enten nu er eller herefter
kommendis vorder confirmcrit til nogit Prestekald, da
skal hau samme Kald njude, bruge og beholde udi hans
Lifstid og saa lenge han sig der udinden udi Lefnit og
Lerdom christeligen, tilbörligen og vel efler Ordinanlsen
skikkendis og forholdendis vorder, eller og formedelst an-
den Leilighed derfran lougligen kaldis og afsottis. Og
dersom nogensiden, formedelst vrang Undervisning, kunde
forhvcrve vor naadigsle Bevilling og Bref paa samme
Kald, da skal dog den, som först der til er kajdit og
forordnit, dermed ikke fortrykkis eller forskjudis fran for"
haus louglige Kald. Ikke skal heller vor Erabitsmand,
den ene efter den anden, have Magt at cassere eller
magtlös gjöre hvis Collatsbref eller Forordaing haus