Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (414,0 KB)
JPG (337,8 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


{
Pbivilecibm pía Enehandel. 139
Khavn 20. April 1602. - Norske Reg. 3,169- 1602.
71; M Ket. II, 212-218 under 18. April. 20. April.
Vi Chrislian den Fjerde &c. G. A. V. at eftersom
her til dags aJle Hafner, som besciglis paa vort Land Is-
land, haver verit beseiglit af udlendiske Kjöbmend, Ham-
borger, lircmi,r, Lybscher og alidre, hvilke og haver verit
forpliglige al forsörge Landscns lndbyggere der sammesteds
med Mjdl, Öl, Mall og andet, som dc til deris Föde og
Klcde nödtörflcligcn hunde havc udi, Bchof. Og saa
haver dc forskrefne fremmcde Kjöbmcnd verit frit fore
og tillat dennom igjen af forskrefne islandske Indbyggere
til at forhandle hvis Gods og Varc dc igjen hafde at sclgc
og afhende, cftcr som vore obne Breve forskrcfnc Kjöb-
mend, hvcr paa en Hafn scrdelis given, sligt dennom
naadigst forlöver. Og eftcrdi vi os uden al Tvifel kunde
crindrc samme frcmmede Kjöbmend ikke ringe Proíit at
bavc af samme Scglalion 'og Handling, og vi gjerne saae
at vore og Rigcns egue Undersaate dcn Fordcl at njude
maalte vcre nest, •eflerd.i de, Gud vcre lovit, saa for-
muendis erc, baade paa Skibe og Kjöbmands Vare, at
de dct gjöre og dennom paatage kundc, da have vi af
vor syndcrlig Gunst og Naade unt og bcvilgit, og nu
med dctte vort obne Brcf undc og bevilge, at vorc Undcr-
sa8te udi de tre Kjöbsteder: Kjöbcnhafn, Malmö og
Helsingör, mue her eflcr bescigle forskrefne vort Land
Island, og den Uandcl og Ncring alcuc bruge og for
andrc Slcders Indbvggere her. udi Rigct njudc og have,
med slige Conditiones og Vilkaar, som her cfter fölgcr:
1. Först skulle forskrcfne vore Borgcre vcrc forplig-
tige at forsörge for" Island mcd gode, uforfalskede og
ufordervede Kjöbmands Varc, besyndeiligen: Mjcll, öl,
Malt, Vin, Mjöd, Brcndevin, Klede, Lcrvit og andet, som
dennom kan verc fornöden, saa at Almuen kau for billig
og christelig Vcrd bekomme hvaiJ hver bchövcr. Dcrsom
det iklte skccr, da skulle de Borgerc, hos hvilken slig For-
seclse JQodis, stande os derfore tiJ relte. — 2. Der dcsI
sbulle de ikke före andre Vare til Island end gode