Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (390,9 KB)
JPG (333,6 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe ReaderKlRKEORDINAJÍTS FOR NORGE 153 '
Ordinants ovenf. S. 45) .... Provist over Presterne og 1607.
Kirkerne udi Heredit, og hvilken som saaledis bliver 2. Juli.
dertil louligen udvalt, skal sig samme Bestilling endeligcn
uden Undskylling paalage. — Provisterne skulle og have
Forstand udi Landslougen (o. s. v. som i Chr. III" Ordin.
ovenf. S. 52) ... forsörgit til deris Nödtörftighed.
De skulle give Agt paa Kirkerne og Kirkegaarde, ogsaa
skulle de udspörge om Sognepresterne faa deris vanlige
Lön, som dem bör at have.-------— Naar som Rrovi-
sterne for nogen serdelis Sag Skyld besöger nogen Kirke,
da skal Kirken give dennem en Daler, og maa han ikke
komme sterkere end med 3 Heste eller en god Baad med
sig og sine Folk. Naar han visilerer sin aarlige Visita-
tion, skal han have af hver Uovitkirke en Daler, afhver
Annexkirke en half Daler. — Ilvor som nogensteds fattis
Sogneprester, did skulle Provisterne strax holde sig heden,
og formane baade Ilersltabit og Almuen til at bedc Gud
om at faa en god Sogneprest, siden skulle de paaminde,
Kirkevergerne, hvilke det synderlige tilhörer, at de hos
Bispen og Raadit legge sig efter, at faa saadan eo; naar
man da behöver en Tjenere udi nogen Kirke, da skal der
för end nogen udvellis flileligen bedis om hannem, efter
Christi egit Oid og Exempel. Saa skal menige Sognemend
slrax deilil keise og udnefne sju af de eldste og agtiste
Mend udi Sognet', hvilke samme sju Mend skulle have
Fuldmagt til, med Herrilsprovistens Raad, og Samtykhe i
Herredit, at keise og udvele en anden from lerd Mand til
deris Sogneprcst i den dödis og afgangne Sogneprestis
Sled, og hvilken Person, som samme sju Mend mcd Her-
rilsprovistens Raad og Samtykke i saa Maade udvelendis
vorder, den skulle Sognemendene vere tilfrids og lade
dennem nöye med, og sammeSogneprest, som i saa Maade
udvelis, skal strax forvisis til Superintendenten, i hvis
Slift samme Sogn liggendis er, og der afhannem exami-
neris og overhöris; dersom samme Person, som Kirken
') jfr. Riber-Artikler 4. Mai 1542 § 1.