Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (378,0 KB)
JPG (326,6 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


196 PniraEGiEii fob det isjcandske CnMrAciíiE.
1619. forholde dcnnom vcnligen og sagtmodeligen imod Landsens
16. Decbr. Judbyggere, Gcistlige cllcr Vcrdslige, saa at ingcn med
Billiglied kan liave sig over dennom at bcklage. — 5^
Belangende Vestmannöe, bvoraf aarligen licr cflcr skal
givis til os og Kroncn otle Hundrcde eukende Rigsdaler
til Afgift, saa eftcrdi os elskelige Jacob Michelsen mcd
dcn Anpart lian udi foi"e Veslmannö Handcl Iiavcr, sora
er den balvc Part af íot" Vcslmannöcs Handcl, er nu
strax udi for" Compagnic indtrcdt, og vi uaadigst liaver
undt og lilladt Nille Claus Condcvius, at hun tre Aar
efter dctle vort Brcfs Dato maa alene for sig bcholde den
anden halye Part af for°* Vcstmannöcs Uandcl: da skal
Compagnict cilegge os af for'"' olte Hundrcdc Rigsdaler
alenislc Halvpartcn, som er íire Hundrede Dalcr, og NiIIe
Claus Condcvins sclf de andre Crc Hundrcdc Dalcr. —
6. Desligcste skal íovn' Compagnie, efter de tre forbe-
meldle Aar ere forbi, paa cgen Eventjr crlcggc og bclale
iil os udi voris Rcnieliammer for den vissc Indliomst der
af öen eftcr Jordbogcn paa Compagniens Evcntyr for hver
Lest Fisk trcdive og fcm cnkcnde Rigsdnlcr, saa og for Ti-
ende, Told, Sagefald og al anden uvísse Indkomst, cfier rigtig
Rcgenskab, som aarligcn i vorisRentckammcr skal indlcg-
gis, Iner Lcst af samme Oppebórsel trcdive og fem cnkcnde
Rigsdalcr, og havcr vi undersamme Afgift naadigst undt
dcunom igjcn vore og Kioncns Fiskcbaadcr, som cre paa
Vcstmanuöe, fri at bruge til dciis Fiskcrie, dog at de
dennom sclf ved Magt holde, bjgge og foibcdrc, som dct
sig bör, og dcrsom uogle af foi°e vore Baadcr fordervis
ellcr biive aílcgs, da skullc dc andrc ligi'saa store og gode
istedcn igjen forskatfc, os og Kroucn udcn Skade udi alle
Maader. — 7. Ogskulle de forsörge Almucn paa Veslmannöe
med gode og forsvarJigc Kjöbmands-varc, eflcrsom udi
Taxten formcldis, saa og med' Vegt og Maal sammcstcds,
ligesom paa vort Land Island, og naar for°e tre Aar ere
forlöbne, da Vestmannöe ganske og aldclcs at fölge under
Coropagniet for dcn Genaut og Afgift, som nu forberört
er, udi allc Maader.------------13. Dersom dcr og kunde