Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (409,1 KB)
JPG (351,0 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


STÆNDERNES ReVERS VED ARVEnYLDINGEN. 275
end og for voris höieste Pligt og Skyldighed holdet, det 1662.
samme i al Underdanighed at præstere. Thi siadfeste og 28. Juli.
bekrefte yi alle og enhver, tillige med de andre Hans
Majestets troe Undersaatter, med dette voris obne Bref
Höistbemeldte Hans Kongelige Majestet som een absolut
Souverain og Arveherre, hans Arverettighed til Island og
des underliggendis Insuíerogöer samt alle jura majestatis,
absolutRegjeriugogalleRegalia, somHansKongeligeMajestet
og Haus Majestets Egte Lifs Arvinger og deris Egte Descen-
denler og Efterkommere, saa lenge nogen deraf til er paa
manlige eller qvindlige Linie, udi forbemeldte Acte af
samtlige Danmarkis og Norgis Rigis Stender er givit og
overdragen. Herhos renuncerer vi for os, voris Arvinger
og Efterkommere, alt det som i voris forige Privilegier,
Landsloven, Recessen og Ordinantzen kan bcfiutlis at stride
imod jura majestatis, eller billigen hentydis at vere imod
bemeldte Arverettighed, Souverainitet og absolut Regjering.
Og love og tilsige vi for os, voris Arvinger og Iifterkommere,
atvieftervorisgjordeArvehyldingsEedog Pligt, IlansKonge^-
ligeMajestet saavel somog HansKongeligeMajestets EgtcLifs
Arvingerogderis Egte efterkommende Descendenterpaaman-
delig ogQvindeLinienveddennedennemoverdragne Arveret-
tighed imod enhveratmaintenere ogforsvare, Lif, Ære, Gods
og Blod med det kongeíige Hus at vilde opsette, og fra dette
voris Forset ei i nogen Maader at vige, langt mindre undcr
nogen Prætext eller Prætention, .hvad Nafn dfct og havc
kan, denne udi beste Form Hans Kougelige JVIajestet og
Egte Lifs-Arvinger, samt deris Egte Descendenter ved Eed
overdragne Rettighed at anfegte eller turbere, heller udi
'nogen Forsamling at vere, udi hvilken herimod skulle
talis eller handlis, mens langt mere, naar imodForhaab-
ning sligt sig skulle tildrage, saadant udeu nogen Persons-
Anseelse voris allernaadigste Herre og KonÍDg at aabenbare.
Eftersom og Hans Kongelige Majestet af syuderlig kongelig
Guust og Naade sig naadigst havcr erklerit, at jusprimo-
genituræ i Norge saavelsom i Danmark -ved den kougelige
• Arf-Sviccession skulle oprettis og begge Kongerigerne her
18*