Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (385,2 KB)
JPG (330,9 KB)
TXT (2,2 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Aabent Bbev ano. Handelen. 289
strengeligen og alvorligen befalet have, at de ikke alene 1663.
sig Ilollendcr og andre Frcmmede fraholder at handle~~—^T^
,.,...,. , 27. Marts.
med, nnod voris Pnvilegiers udtrykte Bogstavc, men
endogsaa saadanne strax fra Landet udviser naar de an-
kommer, saa og sig al den Omgengelse med dennem
enlholder, og dennem hverken at selge af deris Baáde,
naar de ere ude at fiske, eller af deris Vare i Landet,
ei heller af dennem sig noget tilforhandlc, hvad det og
vere kan. Fordrister sig nogen herimod at gjöre, da
skal han, om han nogen Bestilling haver, den strax have
forbrudt, hvad heller han sjelf handler eller tilstcder
andre af Islcndcrne at handlc mcd forskrefne Fremmede
og Udlendiske, og derforuden staa os til Relte, sora den
voris Mandater overtreder og med dennem samlökker
som det overtreder. Almuen, som sig her imod for-
drister, skal i ligc maadc staa til relle, som voris For-
buds Overtredere, hvor efl'er alle og enhver sig kan have
at relte og for Skade at tage vare, dette vi derfore til
allcs Efterretning haver ladet publicere. Derimod skal
Pariicipantorne handle crligen med Indvaanerne, dennem
dygtigc og gode Vave tilbringe og forskaffe, som de dct
villc ansvare og bekjend vere. Forbydendis allc og en-
hver hcrimod at haudle, under voris Hyldest og Naade.
Givct &c. Kjöhenhafn den 27. Martii 1663.
Reskript til Henrik Bjelke ang. Forkyndel- 25. Ápril.
sen af Forbud mod Handel med andre ejid
Compagniet. Khavn 25. April 1683. — Orig'mal
i Stiftamts-Archivet i Island, A. 105, paategnet at være læst
paa Althinget 30. Juni 1GG3 (indfört i Allhingsbogen Nr. 5) ;
Norske Tegn. XI, 129; M. Ket. III, 107; Fogtm. I, 116 Anm.
Frederik den Tredic &c. V. S. G. T. Vi lilskikkc
edcr herhos et vort obne Bref, om Forbud, anlangendc •.
Frcmmede ci at maa handle paa vort Land Island, imod
de octroyeredc Participantcrs i forlcden Aar givnc Privi-
legicr. Thi er vorís naadigslc Villie og Befaling, at I
samme Bref paa tilbörligc Steder i fornefntc Island til
/. It. 19