Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (397,2 KB)
JPG (341,2 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


400 INSTRTJCTION FOR LiNDFOGDEN.
1683. Aar ei begive sig derfra, under hvad Prætcxt det og kan vere,
16. Mai. uden sær kongelig TíIIadelse eller Kammerets BeviIIing,
" paa det, om det hannem tillades, imidlertid en andeu i
hans Sted og Fraverelse til Forvaltningen og Opsigt med
Landets Indbyggere kan ordineris. — 2) Förend han bort-
seigler, eller naar hau kommer i Landet, skal han sig
hos forrige kongl. Foged Johan Klein angive, og sig af
haonem om alting lade underrette, og derefter paa det
alminde'igste Althing, eller paa de Steder, hvor saadant
pleier at skee, lade læse sin Bestallings-Bref, Almuen til
Efterrettelse, (med) Höflighed og Lemfeldighed omgaaes med
Almuen, efter Landsens Skik, at han kan vinde derisYn-
dest i Landet, til Hans Maj" Tjeniste. Derefter skal han
udi 4 af Retten udnefnedeMænds Oververelse af Hr. Johan
Klein sig lade levere Huse, Baade og andet, som Hr.
Johan Klein til Jnventarium haver annammet og nu bör
fra sig at levere, under hans og Mendenes Hender in
duplo, og deraf det ene her til Rentekammeret med sin
Paaskrift, at han det saaledis haver annammet, hidsende,
og det andet sig self til Efterrettelse beholde, og om noget
skulle deraf findes ikke at vere i den Stand, som det
burde, skal han dets Beskaffenhed her udförligen indsende
og da videre derom Rentekammerets Resolution forvente.
— 3) Og som Hans Kongl. Maj" Breve og Forordninger,
som Tid efter andeu om Island indtil denne Tid er ud-
gangene, skal vere det forncmmeste, hvorefter han skal
dirigere sine Forretninger i Landet, da skal han begjere
dennem af forrige kougl. Foged Johan Klein, tilligemed
en rigtig underskreven Jordebog over det hele Land Is-
land og dets underliggende öer, saavel paa hvis en eller
andeu Propritarius kan tilhöre, som paa hvis Hans Maj.
self eier, og i alle Maader lade sig dennem tjene til
Efterreftelse. — 4) Hvad Sager som forefalder paa Hans
Maj" Veigne at tale paa, skal han lade indstefne for
Retten i Landet efter Lands ViiSj og udi ingen Tilfelde
bruge anden Maade dermed end den af Arilds Tid og
indtil deune Dag har veret brugelig udi Landet, og haver