Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (396,5 KB)
JPG (329,9 KB)
TXT (2,1 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


402
INSTRUCTION FOa LANDFOGDEN.
1683. findis, hvilket han til et Beviis haver at lade fölge med
16. Mai. hans Regenskaber. — 8) Ingen skal han tillade at handle
eller at fiske udi Landene, uden de som derpaa haver er-
holdet kongl. SJaj" Octroyeredes Tilladelse, mens dersom
nogen Frenimed sig skulle indfinde i Landet, eller paa 3
eller 4 Mile der omkring at handle og fiske, imod Land-
sens Privilegier, da mcd Kjöbmendenes Hjelp at bemegtige
sig samme Skibe og dermed eíter Landsens Ket og kgl.
Forordninger forfare, dog derudi vel agte sig, at intet
dcraf bliver distraheret, förend dermed efter Landslov er
handlet, og det er vorden kjcndt Priis, paa det de Frem-
mede sig ei over nogen Gevaltskal bave Aarsag at besverge,
og han derfor skal blive tilfunden at staa til Rette og
lide paa Person og Gods efter Sagens Bcskaffenhed. Skulde
og nogen af Indbyggerne fordrisle sig at handJe med
Fremmede, da skal han i Jige Maade forfare med dennem
efter kongl. Forordninger og Landslov, paa det af slig
Exempel andre maa faa Afsky til saadan utilbörlig Han-
del. — 9) Med deKjöbmend, sora ere bevilgede atseigle
og handle i Landet, skal han havc Jndseende, at de did-
före gode og dögtige Vare, og dennem efter Landsens
Taxt, ved det alraindelige Landemaat og Vegt forhandle,
saa at (ndbyggerne ikke skal graveris over deris Sedvane,
og ingen Snideri eller ulovlig Handel sig imod Forbud
índsnige. — 10) Han self maa og ingen Handel bruge
i Landet, hverken mcd Indbyggerne eller Kjöbmendene,
til at holde dermed nogen Efter-Handelling i Landet, under
sin Beslillings Fortabelse, dog skalhannem ikkehermed vere
forböden at handle med Kjöbmendene i Landet til sin
egen Husholding, eller lade her fra Landet til sig komme,
hvis som hau til dessen Fornödenhed forskriver, som Kjöb-
mendene skulle hannem fri herfra til Landet heuföre. —
11) Fiskerierue med Kongens Baade skal han medallver
söge at fortsette, og dertil altid dennem forsvarligen ved-
ligebolde, og dersom hau eragter, Hans Majestets Ind-
komst endnu ydermere derved at tunde formeris, skal
ban derom sin Betenkning indsende, med et Overslag paa