Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (395,1 KB)
JPG (329,1 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


48 KlRKEOEDINANTS.
haver siden noget Erinde did heden (ellers giöres det ikke
Behof at komme did for haus Skykl) da skal han paa
Kongens Vegne give Folket i samme Sted Befaling, at de
skulle vide íof' Prestes Bedste og give hannem paa sin
Tid hvad hannem tilfalder, og sige dennem det hordelig ,
til, át han paa Kongeus vegne vil straffe over de Ulydige.
Saa er nu dette vor alvorlige Befaling, at vore Lensmend
saadant skulle udrette, naar det dennem kan vereleyligt.
— Fremdeles findes lier vel de Sogner udi Riget, hvor
hverken er saa meget Folk, eller ere saa rundelig for-
syrgede, at hver kan holde sin Sogneprest, der af komraer
det da, at een Sogneprest nödes til at tiene mangc Sog-
ner, bode med sin store ömage og deris föye Forbedring.
Di skal iugen Sogneprest have flere Kirker, end han til
Oafns kau med Prediken og Sakramenters Tildelelse vel
beslaa, og med sin Degn lære Börnelærdomen, og be-
söge uennem paa sin Tid i deris Huse, at vide hvad de
have lærd, efter den Ordinants som Superattendetíten
hannem forskrivende vorder, med Probsten i samme
Heret. Saa mue der da af ílere Sogne blive een Sogn,
hvor som Superattendenten, Probsten og vor Lensmand
saa sjunes. Saa kunde de skrive os til, at vi det saa
sladfeste.-------— De Sogneprester, som ere nu saaledis
forskikkede til deu aandelige Tienste, at predike Evan-
gelium, mue saa lenge akles og kaldes det de ere, som
de blive voragtige udi retsindig Lærdom og gode Seyer,
at de ikke be'vore sig med nogre timelige Handel, og
hvad denuem og deris Embede ikke vedkommer, meu der-
som de begynde at blive andre end de vore, og end dennem
bör at vere, og ei raade Bod paa naar de ere blefne
paaminte, da •mue de vel efter Superatleudeutens og
Probsleus Skiön af Herskafet settes til Bette, ja afsettes,
og regnes for uveyde, ligesom andet Almusfolk.-----------
III. Om Börneskoler. — —
Kongelige Privilegier for Klerke.
Paa det at Salighedsens Ord og sand Dyd maa have
sin tilbörlige Ære, sora det haver hos vore Forfædre,