Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (387,5 KB)
JPG (337,9 KB)
TXT (2,0 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


56 Ribeb-Artikleii.
1542. menige Sogncmend strax dertil keyse og udnefne siu af
i. Mai. de eldste og aktesle Mend der i Sognen', hvílke samme
"**""" siuMend skulle have fuld Magt til, med Herredsprovesteus
Raadog Samtykke der i Herret, at keyse og udvelie en auden
from lærd Mand til deris Sogneprcst i den dödis og afgangne
Sogoeprestis Sted. Og hvilken Persone som samme siu
Mend med Herrels-Provstens Raad og Samtykke i saa
Maade udvælendis vorde, der skulle Sognemeudene være
tilfreds og lade dem nöye med, ogsammeSogneprest, som
i saa Maade udvælies, skal strax forvisis til Superinten-
denten i hvilkens Stigt samme Sogner liggendis ere, og
der af hannem examineris og overhöris, og siden frem-
delis af Supcrintendenten forskrivis til Refalningsmanden
for Stigtet, og der af hannem stadfestis efter vor Ordi-
nantsis Lydelse. Dog hvornogen Riddersmands mand haver
Jus patronatus til nogen Kirke, da maa han self udvæle
og med Provestens Raad tilskikke en lærd Mand til en
Sogneprest til samme Kirke, dog at samme Persone skal
först foískrivis til Superintendenten og af hannem exami-
neris og overhöris, om han er lærd og god for en Sogne-
prest, för cnd han bliver indsæt i samme Sogn —2. Ikke
skulle heller samme Befalningsmend for Stigterne mue for
Gunst, Gave, Vild eller Venskaf, iraod vorOrdinantsisLy-
delse, stadfeste nogen til Sogneprest, uden han tilforn er
examinerit og overhört af Superattendenten, om han er
lærd og duelig for en Sogneprest, og ei heller maa tage
Penninge for samme Confirmals, som skede i gammel Tid,
meget mindre mue eller skulle Superiutendenterne for
Gunst eller Gáve, Vild eller Venskaf, forhindre nogle til
at blive Sogneprester, om de af forskrefne siu Mend der
i Sognen med Herrils-Provsteus Raad ere dertil udvolde,
og de ere lærde og duelige til Sogneprester.------7. Item
hvilke som hokle Capellaner, de skulle ingen Capellaner
mue holde eller sætte i samme Sogner, uden de ere tilforn
af Superintendenterne examinerede og overhörde, og Su-

') Ordinants 2. Juli 1607.