Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Lovsamling for Island


Höfundur:
Ísland

Útgefandi:
Höst, 1853

á leitum.is Textaleit

21 bindi
856 blaðsíður
Skrár
PDF (381,4 KB)
JPG (316,7 KB)
TXT (1,7 KB)

PDF í einni heild (31,3 MB)

Deila

IA Þetta bindi á Internet Archive

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


IV
FOKTALE.
deres Vidtlöftighed og Kostbarhed gjör det næsten til
en Umulighed for de underordnede Embedsmænd i
lsland at anskaffe dem.
Man har ogsaa flere Gange været betænkt paa at
afhjelpe dette Savn, hvorom den Mængde slörre og
mindre haandskrevne Samlinger og Repertorier, som
Udgiverne af denne Samling have forefundet, saavel i
Bibliothekernes Haandskrift-Samlinger, som hos flere
Embedsmænd og Andre i Island, bære Vidne. Regje-
ringen har endog flere Gange sögt at befordre en saadan
Samlings Fremme, i Erkjendelsen af dens flersidige
Nytte for Island.
For over Hundrede Aar siden paalagde saaledes
Kong Frederik den Femte ved Reskript 30. April 1754
den daværende Stiftamtmand over lsland, GrevRantzau,
og General-Procureur Lilxdorph, at besörge alle Islaiid
vedkommende Love og Forordninger, samt Reskripter,
ved Trykken paa Dansk og Islandsk bekjendtgjorte.
Ifölge allerhöieste Ordre til Consistorium bleve to af
de dygtigste islandske daværende juridiske Studerende
udnævnte til Medhjelpere ved Arbeidet., Skjöndt denne
Samling aldrig kom forLyset, feiler man dog vel næppe
i at antage, at to temmelig volumineuse og ret inter-
essante Samlinger af ældre og nyere Anordninger. Re-
skripter, og andre vigtige offentlige Aktstykker vedkom-
mende Island, den ene i det kongelige Biblio.theks „Nye
kongelige Samling" Nr. I939, 4'°, den anden, medLux-
dorphs Mærke og forsynet med Register af afg. Con-
ferentsraad Jon Erichsen, blandt ^Additamenta" paa
Universitets-Bibliotheket, Nr. 30, 4'°, ere Resultaterne- af
de til dette Arbeides Udförelse föiede Foranstaltninger.
Det for sin Tid höist fortjenstlige Værk: Jlistorisk Ind-
ledning til den gamle og nye islandske Rettergang"