loading/hleð
(41) Page 9 (41) Page 9
9 g 21. Det páligger Sallskapets styrelse att >aka öfver att denna bestiimmelse livart ár iagttages, ocli namnligen Kassören att i rákenskaperna meddela underráttelse om att det behöriga belop- pet ár upplagdt och fogadt till fonden, liksom ocksá revisorerna árligen má afgifva förklaring haröfver till offentliggörande i Sáll- skapets Arsberáttelse. §22. De obligationer, som utgöra denna fond, införas i de genom Plakatet af d. 4 april 1835 uppráttade Inskrifningsprotokoller för ouppságliga statspapper, hvilka inlemnas till Direktionen för Statsgálden och den sjunkande Fonden, och skall inskrifnings- beviset innehálla den bestámmelse, som §4af Fundationen före- skrifver, att fonden icke kan sáljas eller pá annat vis öfverdragas. Vice-Presidenten, Sekreteraren och Kassören underskriíva pá Sállskapets vágnar i Inskrifningsprotokollet. Inskrifningen af fon- dens successiva tillváxt företages livart tredje ár, och má de imedlertid inköpta obligationer straxt förses med den fundations- enliga páteckningen som oafhándeliga och denna páteckning omedelbart derefter annoteras i Statsgáldskontoret. SALLSKAPETS SAMMANKOMSTER OCH DE FÖRLIANDLINGAR SOM DER FÖRETAGAS. §23. Sállskapet afháller ordinárt 4 sammankoinster om áret, i första mánaden af hvart fjerdingár; dock ocksá ílera, i fall sá nödigt göres. §24. Röstráttighet hafva alla Sállskapets Ledamöter. §25. Intet beslut má tagas utan att mindst 15 Ledamöter áro nárvarande.


Lög hins konungliga norræna fornfræða félags

Year
1846
Language
Multiple languages
Pages
48


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Lög hins konungliga norræna fornfræða félags
http://baekur.is/bok/000224194

Link to this page: (41) Page 9
http://baekur.is/bok/000224194/0/41

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.