loading/hle�
(194) Blaðsíða 162 (194) Blaðsíða 162
5. Sumardagurinn fyrsti. 6. Afmælisdagur konungs. 7. Sumarleyfi, er nær frá 1. júní til 30. september. Auk þess má skólameistari gefa leyfi einn dag í mán- uði hverjum, en þó svo að leyfi þau beri ekki öll upp á sama vikudag. VI. Um reglu og aga. 22. gr. Regla og agi skólans skal í hvívetna miða að því að styðja kennslustarfið og glæða reglusemi og siðprýði nemendanna. 23. gr. Nemendur skulu sýna kennurum sínum og öðrum yfirboðurum kurteisi og hlýðni og hegða sjer jafnan, hvar sem er, og hver sem í hlut á, sem siðsömum, háttprúðum og góðum drengjum sæmir. 24. gr. Valdi nemandi skemmdum á kennsluáhöldum eða öðrum munum skólans, skai hann bæta að fullu. Sje það fullvíst, að slíkar skemmdir hafi orðið af völdum nem- enda í einhverjum ákveðnum bekk, og gangist enginn við, skulu nemendur þess bekkjar bæta skaðann í fjelagi. 25. gr. Skólameistari og kennarar skulu hafa nákvæmt eptir- lit með siðferði nemenda. Brjóti nemandi gegn góðri reglu og velsæmi eða sýni af sjer ókurteisi eða óhlýðni þrátt fyrir ítrekaðar áminningar skólameistara eða kennara, hefur skólameistari vald til þess að svipta hann námsstyrk eða öðrum hlunnindum, er hann kann að hafa við skólann, eða vísa honum úr skóla fyrir fullt og allt, eða um stundarsakir eptir stærð brotsins og öðrum at- vikum, en Ieita verður hann álits kennarafundar um málið. Nú er nemanda vísað burt, og ber skólameistara þá að tilkynna stjómarráðinu það. VII. Um heimavistir. 26. gr. 1 skólanum eru heimavistir fyrir 45—50 nemendur. Fylgir hverri heimavist rúmstæði með undirdýnum og að minnsta kosti eitt borð hverju herbergi. Heimavistunum fylgir nægilegt húsnæði til matseldar allrar, borðhalds og geymslu. Fyrir þetta greiðir hver nemandi 5 kr. á ári. Ljósmeti, eldsneyti, áhöld, rúmföt og húsbúnað annan en hjer er talinn kosta nemendur sjálfir. Þeir annast og á sinn kostnað matseld alla, þvott á rúmfötum og ræstingu á herbergjum þeim, er heimavistunum fylgja. Nánari reglur um tilhögun heimavistanna semur kennarafundur og sendir stjórnarráðinu til samþykktar. VIII. Um kennara skólans. 27. gr. Skólameistari ber ábyrgð á störfum og hag skólans, bæði út á við og inn á við. Hann er yfirboðari hinna kennaranna, og skal hann hafa eptirlit með allri kennslu skólans, heimavistum, reglu og aga. 28. gr. Stjómarráðið skipar stundakennara við hann með 3 mánaða uppsagnarfresti, og hafi það áður leitað álits skólameistara. Skólameistari má taka varakennara allt að tveggja mánaða tíma. Þurfi varakennara lengur við, skipar stjórnarráðið hann. 29. gr. Kennslustundafjölda hinna föstu kennara skólans ákveður stjórnarráðið eptir tillögum skólameistara. 30. gr. Skólameistari skal að jafnaði boða til kennarafundar einu sinni á mánuði hverjum, og annars svo opt sem þurfa þykir. Á kennarafundi eiga sæti hinir föstu kenn- arar skólans. Auk þeirra getur skólameistari boðað stundakennarana á kennarafund, og mega þeir þá taka þátt í umræðunum, en eigi hafa þeir þar atkvæðisrjett. Skólameistari stýrir kennarafundi. Sjeu jöfn atkvæði, ræður atkvæði skólameistara. 31. gr. Kennarafundur skal taka til meðferðar hvert það málefni er skólameistari æskir að heyra álit hans um. Hver fundarmaður hefur rjett til að koma fram með tillögu til ályktunar um skólamálefni, og skal tillagan þá afhent skólameistara viku fyrir kennarafund og lætur skólameistari hennar getið um leið og hann kveður til fundarins. Verði tillagan samþykkt, öðlast hún þegar gildi, ef skólameistari er henni samþykkur og eigi þarf staðfestingar af hálfu stjórnarráðsins. Sje skólameistari ósamþykkur tillögunni, skal hún send stjórnarráðinu til úrskurðar ásamt áliti skólameistarans og eptirriti af því sem bókað er um fundinn, og öðrum nauðsynlegum fylgiskjölum. ^ ^ Kennarafundur úrskurðar um: a. Uppflutning nemenda úr einum bekk I annan. Hefur þá hver kennari jafnmörg atkvæði og hann kennir hlutaðeigandi nemanda margar stundir á viku (kennarinn I íslenzku þó helmingi fleiri). Kennarar t söng og leikfimi taka ekki þátt I atkvæðagreiðslunni. Sjeu % atkvæða með uppflutning eða kyrsetningu nemenda er málið útkljáð. Að öðrum kosti úrskurðar skólameistari það á fundinum. b. Burtvísun nemenda úr skólanum samkvæmt 25. gr. c. Reglur um tilhögun heimavista í skólanum. 33. gr. Skólameistari skal leita álits kennarafundar áður en hann gjörir tillögur til stjórnarráðsins um: 1. Að taka upp nýjar kennslubækur eða breyta til- högun kennslunnar. 2. Skiptingu kennslugreinanna meðal kennaranna. 3. Veitingu námsstyrks eða annara hlunninda. 34. gr. Kennarafundur ákveður, hverjar bækur og áhöld skuli kaupa handa söfnum skólans. 35. gr. Gjörðir kennarafundar skulu ritaðar í gjörðabók, er skal lesin upp og samþykkt á hverjum fundi. Heimilt er hverjum fundarmanni að fá ágreiningsatkvæði sitt fært til bókar. IX. Ákvæði um hvenær reglugjörð þessi gangi I gildi. 36. gr. Reglugjörð þessi skal ganga í gildi smátt og smátt, fyrst í neðsta bekk skólans skólaárið 1905—1906, síðan næsta skólaárið I tveim neðstu bekkjunum o.s.frv., þannig að einn bekkur bætist við á hverju skólaári. Verður þá burtfararpróf haldið í fyrsta sinn eptir þessari reglugjörð vorið 1908. Jafnóðum og reglugjörðin gengur í gildi kemur hún í stað reglugjörðar fyrir gagnfræðaskólann á Möðruvöll- um frá 28. júlí 1882. Þetta birtist hjer með til leiðbeiningar öllum þeim, er hlut eiga að máli. í Stjórnarráði tslands, 11. nóvember 1905. H. Hafstein. Jón Magnússon.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald