loading/hle�
(82) Blaðsíða 50 (82) Blaðsíða 50
skóla skyldi reisa í A kureyrarkaupstaö og verja tilþess allt að 50 000 krónum úr landssjóði. Frá 140. árinu 1902 var skólinn því venjulega kallaður 28 íú" Gagnfræðaskólinn á Akureyri. Möðruvalla- skólinn var hins vegar hið opinbera nafn öll árin, sem hann starfaði á Möðruvöllum. Á titilblaði fyrstu skólaskýrslunnar stendur að vísu Skýrsla um Gagnfrœða Skólann á Möðruvöllum fyrir Skóla árið 1880-81. Á titilblaði skýrslunnar, sem Jón A. Hjaltalín undirritaði á Möðruvöllum í Hörgárdal 14. maí 1885, stendur hins vegar SKÝRSLA um MÖÐRUVALLASKÓLANN fyrir SKÓLA ÁRIÐ 1884-85, og eftir 20 ára afmælishátíð- ina á Möðruvöllum árið 1900 var gefið úr MINNINGARRIT MÖÐRUVALLASKÓL- ANS UM TÍMABILIÐ 1800-1900 (Reykja- vík 1901). Möðruvallaskólinn var því hið opinbera nafn skólans. Orðið gagnfræðaskóli verður hins vegar að teljast tegundarheiti: skóli gagnlegra fræða, enda var það jafnan ritað með litlum staf í lögum og reglugerðum. Námsgreinar Fræðigreinar þær, er kenna skal í skólanum, eru þessar: íslenzka, danska, enska, saga og landafræði, einkum þó landfræði og saga landsins ásamt yfirliti yfir löggjöf þess í landsrjetti og landsstjórn; reikningur, rúmfræði og land- mæling, einföld dráttlist, og í náttúrufræði meginatriði úr mannfræði, dýrfræði, grasfræði, steinfræði, jarðfræði, eðlisfræði og efnfræði, söngur og leikfimi. (Reglugjörð fyrir gagnfræðaskólann á Möðruvöllum nr 140 28. júlí 1882 Stjórnartíðindi 1882 128) Þessar voru námsgreinar Möðruvallaskól- ans að því er sagði í reglugerð. Landmæling var þó aldrei kennd við skólann „sökum þess að jörð er hér jafnaðarlega frosin og oft þakin snjó meðan á kennslunni stendur.“ (Minn- ingarrit 7 nm) Dráttlist var heldur aldrei kennd því að kennara vantaði. Búfræði, sem reglugerðin frá 1880 gerði ráð fyrir, var aðeins kennd í neðra bekk fyrsta veturinn, því að í lögunum frá 1881 var búfræði afnumin. „Frá 1. Maí til Júnímánaðar loka voru flestir piltar við verklega búfræði bæði hér á Möðruvöll- um, Bægisá og Hólum í Eyjafirði. Unnu þeir mest að garðahleðslu, vatnsveitingum og þúfnasléttun.“ (Skýrsla 1880-1881 7) Söngfræði var fyrst kennd haustið 1882 og síðan allt til ársins 1893. Þá var hætt við þá kennslu „með því að nemendur létu mjög illa við henni við landshöfðingja." (Minningarrit 7) Ilcgliigjörð fyrir i'ni'nfrœAasluUann ií Mödruvölliim 1. grcin. Ætlunarverk skólans or að vcita peim, sem í liann ganga, almonna menntun. 2. grcin. Frœðigreinir þær, or konna skal í skólanum, oru þessar: íslenzka, danska, enska, eag:a og lantlfrœði, oinkum þó lamlfrœði og saga landsins ásamt yfirliti ylir Inggjöf þoas í landsrjetti og landsstjórn; roikningur, rúmfrœði og landmæling, einföld dráltlist, og í náttúrufrœði meginatriði úr mnnnfrœði, dýrfrœði, grasfrœði. steinfrœði. jarðfrœði, oðlis- frœði og efnfrœði, söngur og loiklimi. 3. groin. Áður cn nokkur piltur komst. í skólann, vorður liann að sýna skilríki fyrir því, a. að siðforði hans sjc óspilt, b. að hann sjc bólusettur. c. að hann sjc fcrmdur, d. að bann sjo vel læs og skrifamli, e. að hann þekki svo stafsotningu móðurmáls síns, að hann kunni að skrifa það stórlýtalaust. 4. grein. I\enn9lunni í skolanum skal svo hagað, að honni vcrði lokið á 2 vetrum. 5. grcin. Skólaárið telst frá 1. októbcr ár hvert til 14. maí árið þar á eptir. G. grcin. Skólastjóri semur á hverju ári lestöfiu og sendir hana stiptsyfirvöldunum til samþykklar. f>essi skulu vera lögboðin loyfi: jólalcyfi frá 24. dcgi dosombermánaðar og til 2. dags janúarmánaðar; páskaloyli frá deginum fyrir skírdag til 3. i páskum. 7. grcin. Kvcld og morgna skulu bccnir haldnar i skólanum. 8. groin. Skólastjóri heíir umsjón moð skólahúsinu; hann hcfir og byggingarráð og urasjón moð ábúð jarðarinnar Möðruvalla, cn kostnað þann, cr loiðir af þvotti skólaslofanna, svefnherborgjanna og annara húsa, er skólinn á, fær hann endurgoldinn optir rjettum reikningi. 9. grcin. Piltum cr frjálst að fœða sig sjálfir; cn skyldnr or búandinn á Möðruvðllum að selja þeim piltum fœði og þjónustu, cr óska þoss, mcð þcim kjörum, cr skólastjóri á- kveður; hann skal og hafa optirlit mcð fœðissölunni og úrskurðarvald í bvcrjum þcim greinum, er verða kunna milli fœðissalans og pilta; en áfrýja má úrskurðum hans til amtmannsins yfir norður- og austurumda'minu. 10. grein. Opinbert próf skal haldið fyrir lok skólaárs hvcrs, og prófað í öllum þeim náms- grcinum, scm kcnndar liafa verið á skólaárinu Amtmaðurinn yfir norður og austur- umdœminu kveður 2 utanskólamcnn til að vcra próídómondur moð konnurum skólam við burtfararprófið. Skulu þeir gefa slutta skýrslu skrificga ár hvort um ástand skólans og kennslunnar, 11. grein. Fyrir hverja af námsgreinum þcira, sem í skólanum oru kenndar, skal gcfa sjor- sfaka einkunn. Hinar sjcrstöku einkunnir eru: ágætlega, dável, vcl, laktoga, illa, ■ afarilla, or jafngilda tölunum G, 5. 4, 3, 2, 1. Við þcssar oinkunnir má bœla -h eða -r-, er hækk- ar eða lækkar einkunnina um */a; vcrður þá ágætloga -f- — 52/a, dávcl + == 5‘/a» dá- vcl -f- — 42/a, vel -+- = 4*/3 o. s. frv. Hærri cinkunn en G og lægri cinkunn en 1 gefast ekki. pá er aðaleinkunnina skal draga út úr hinum cinstöku einkunnum, skal við hafa annan mælikvarða; gildir þá ágætlega — 8, dávol — 7. vel — 5, lakloga = 1, illa — -r- 7 og afarilla = -f- 23, og of brot eru í oinkunninni, skal reikna þau þannig: á- gætlega = 7-/s, dávcl + = 7'/3. dávol -f- -= G'/a vcl +- = 52/3» vel -f- = 32-#* laklega + = 2Va, lakloga -f- = +- l2 3, iiia -f = -f- 4'/a. illa -f- = -t- 12Va, afar- illa + = -f- l72/$. Við burtfararprófið þarf til fyrstu ágætiscinkunnar........................G0 9tig — fyrstu einkunnar..............................48 — — annarar einkunnar . . ........................3G — — þriðju einkunnar..............................24 — og skal þá reikna V* stig oða mcira sem heilt, en kasta burt brotum, sem oru minni on */2. Nái oinhvcr eigi 24 stigum í prófinu, skal svo álíta, scm hann cigi h afi staðizt prófið 12. grein. í burtfararskírteininu skal lilgreina hinar sjerstöku einkunnir, og aðaJeinkunn þá, er hinn prófaði fær. Heimilt er utanskólamönnum að fá vitnisburð skólans um kunnáttu sína i frœði- greinum þeim, sem kenndar eru í skólanum. 13. grein. Bœði skóla9tjóri og kennarar skólans 9kulu hafa nákvœmt eptirlit með siðforði 50
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Saurblað
(6) Saurblað
(7) Saurblað
(8) Saurblað
(9) Blaðsíða I
(10) Blaðsíða II
(11) Blaðsíða III
(12) Blaðsíða IV
(13) Blaðsíða V
(14) Blaðsíða VI
(15) Blaðsíða VII
(16) Blaðsíða VIII
(17) Blaðsíða IX
(18) Blaðsíða X
(19) Blaðsíða XI
(20) Blaðsíða XII
(21) Blaðsíða XIII
(22) Blaðsíða XIV
(23) Blaðsíða XV
(24) Blaðsíða XVI
(25) Blaðsíða XVII
(26) Blaðsíða XVIII
(27) Blaðsíða XIX
(28) Blaðsíða XX
(29) Blaðsíða XXI
(30) Blaðsíða XXII
(31) Blaðsíða XXIII
(32) Blaðsíða XXIV
(33) Blaðsíða 1
(34) Blaðsíða 2
(35) Blaðsíða 3
(36) Blaðsíða 4
(37) Blaðsíða 5
(38) Blaðsíða 6
(39) Blaðsíða 7
(40) Blaðsíða 8
(41) Blaðsíða 9
(42) Blaðsíða 10
(43) Blaðsíða 11
(44) Blaðsíða 12
(45) Blaðsíða 13
(46) Blaðsíða 14
(47) Blaðsíða 15
(48) Blaðsíða 16
(49) Blaðsíða 17
(50) Blaðsíða 18
(51) Blaðsíða 19
(52) Blaðsíða 20
(53) Blaðsíða 21
(54) Blaðsíða 22
(55) Blaðsíða 23
(56) Blaðsíða 24
(57) Blaðsíða 25
(58) Blaðsíða 26
(59) Blaðsíða 27
(60) Blaðsíða 28
(61) Blaðsíða 29
(62) Blaðsíða 30
(63) Blaðsíða 31
(64) Blaðsíða 32
(65) Blaðsíða 33
(66) Blaðsíða 34
(67) Blaðsíða 35
(68) Blaðsíða 36
(69) Blaðsíða 37
(70) Blaðsíða 38
(71) Blaðsíða 39
(72) Blaðsíða 40
(73) Blaðsíða 41
(74) Blaðsíða 42
(75) Blaðsíða 43
(76) Blaðsíða 44
(77) Blaðsíða 45
(78) Blaðsíða 46
(79) Blaðsíða 47
(80) Blaðsíða 48
(81) Blaðsíða 49
(82) Blaðsíða 50
(83) Blaðsíða 51
(84) Blaðsíða 52
(85) Blaðsíða 53
(86) Blaðsíða 54
(87) Blaðsíða 55
(88) Blaðsíða 56
(89) Blaðsíða 57
(90) Blaðsíða 58
(91) Blaðsíða 59
(92) Blaðsíða 60
(93) Blaðsíða 61
(94) Blaðsíða 62
(95) Blaðsíða 63
(96) Blaðsíða 64
(97) Blaðsíða 65
(98) Blaðsíða 66
(99) Blaðsíða 67
(100) Blaðsíða 68
(101) Blaðsíða 69
(102) Blaðsíða 70
(103) Blaðsíða 71
(104) Blaðsíða 72
(105) Blaðsíða 73
(106) Blaðsíða 74
(107) Blaðsíða 75
(108) Blaðsíða 76
(109) Blaðsíða 77
(110) Blaðsíða 78
(111) Blaðsíða 79
(112) Blaðsíða 80
(113) Blaðsíða 81
(114) Blaðsíða 82
(115) Blaðsíða 83
(116) Blaðsíða 84
(117) Blaðsíða 85
(118) Blaðsíða 86
(119) Blaðsíða 87
(120) Blaðsíða 88
(121) Blaðsíða 89
(122) Blaðsíða 90
(123) Blaðsíða 91
(124) Blaðsíða 92
(125) Blaðsíða 93
(126) Blaðsíða 94
(127) Blaðsíða 95
(128) Blaðsíða 96
(129) Blaðsíða 97
(130) Blaðsíða 98
(131) Blaðsíða 99
(132) Blaðsíða 100
(133) Blaðsíða 101
(134) Blaðsíða 102
(135) Blaðsíða 103
(136) Blaðsíða 104
(137) Blaðsíða 105
(138) Blaðsíða 106
(139) Blaðsíða 107
(140) Blaðsíða 108
(141) Blaðsíða 109
(142) Blaðsíða 110
(143) Blaðsíða 111
(144) Blaðsíða 112
(145) Blaðsíða 113
(146) Blaðsíða 114
(147) Blaðsíða 115
(148) Blaðsíða 116
(149) Blaðsíða 117
(150) Blaðsíða 118
(151) Blaðsíða 119
(152) Blaðsíða 120
(153) Blaðsíða 121
(154) Blaðsíða 122
(155) Blaðsíða 123
(156) Blaðsíða 124
(157) Blaðsíða 125
(158) Blaðsíða 126
(159) Blaðsíða 127
(160) Blaðsíða 128
(161) Blaðsíða 129
(162) Blaðsíða 130
(163) Blaðsíða 131
(164) Blaðsíða 132
(165) Blaðsíða 133
(166) Blaðsíða 134
(167) Blaðsíða 135
(168) Blaðsíða 136
(169) Blaðsíða 137
(170) Blaðsíða 138
(171) Blaðsíða 139
(172) Blaðsíða 140
(173) Blaðsíða 141
(174) Blaðsíða 142
(175) Blaðsíða 143
(176) Blaðsíða 144
(177) Blaðsíða 145
(178) Blaðsíða 146
(179) Blaðsíða 147
(180) Blaðsíða 148
(181) Blaðsíða 149
(182) Blaðsíða 150
(183) Blaðsíða 151
(184) Blaðsíða 152
(185) Blaðsíða 153
(186) Blaðsíða 154
(187) Blaðsíða 155
(188) Blaðsíða 156
(189) Blaðsíða 157
(190) Blaðsíða 158
(191) Blaðsíða 159
(192) Blaðsíða 160
(193) Blaðsíða 161
(194) Blaðsíða 162
(195) Blaðsíða 163
(196) Blaðsíða 164
(197) Blaðsíða 165
(198) Blaðsíða 166
(199) Blaðsíða 167
(200) Blaðsíða 168
(201) Blaðsíða 169
(202) Blaðsíða 170
(203) Blaðsíða 171
(204) Blaðsíða 172
(205) Blaðsíða 173
(206) Blaðsíða 174
(207) Blaðsíða 175
(208) Blaðsíða 176
(209) Blaðsíða 177
(210) Blaðsíða 178
(211) Blaðsíða 179
(212) Blaðsíða 180
(213) Blaðsíða 181
(214) Blaðsíða 182
(215) Blaðsíða 183
(216) Blaðsíða 184
(217) Blaðsíða 185
(218) Blaðsíða 186
(219) Blaðsíða 187
(220) Blaðsíða 188
(221) Blaðsíða 189
(222) Blaðsíða 190
(223) Blaðsíða 191
(224) Blaðsíða 192
(225) Blaðsíða 193
(226) Blaðsíða 194
(227) Blaðsíða 195
(228) Blaðsíða 196
(229) Blaðsíða 197
(230) Blaðsíða 198
(231) Blaðsíða 199
(232) Blaðsíða 200
(233) Blaðsíða 201
(234) Blaðsíða 202
(235) Blaðsíða 203
(236) Blaðsíða 204
(237) Blaðsíða 205
(238) Blaðsíða 206
(239) Blaðsíða 207
(240) Blaðsíða 208
(241) Blaðsíða 209
(242) Blaðsíða 210
(243) Blaðsíða 211
(244) Blaðsíða 212
(245) Blaðsíða 213
(246) Blaðsíða 214
(247) Blaðsíða 215
(248) Blaðsíða 216
(249) Blaðsíða 217
(250) Blaðsíða 218
(251) Blaðsíða 219
(252) Blaðsíða 220
(253) Blaðsíða 221
(254) Blaðsíða 222
(255) Blaðsíða 223
(256) Blaðsíða 224
(257) Blaðsíða 225
(258) Blaðsíða 226
(259) Blaðsíða 227
(260) Blaðsíða 228
(261) Blaðsíða 229
(262) Blaðsíða 230
(263) Blaðsíða 231
(264) Blaðsíða 232
(265) Blaðsíða 233
(266) Blaðsíða 234
(267) Blaðsíða 235
(268) Blaðsíða 236
(269) Blaðsíða 237
(270) Blaðsíða 238
(271) Blaðsíða 239
(272) Blaðsíða 240
(273) Blaðsíða 241
(274) Blaðsíða 242
(275) Blaðsíða 243
(276) Blaðsíða 244
(277) Blaðsíða 245
(278) Blaðsíða 246
(279) Blaðsíða 247
(280) Blaðsíða 248
(281) Blaðsíða 249
(282) Blaðsíða 250
(283) Blaðsíða 251
(284) Blaðsíða 252
(285) Blaðsíða 253
(286) Blaðsíða 254
(287) Blaðsíða 255
(288) Blaðsíða 256
(289) Blaðsíða 257
(290) Blaðsíða 258
(291) Blaðsíða 259
(292) Blaðsíða 260
(293) Blaðsíða 261
(294) Blaðsíða 262
(295) Blaðsíða 263
(296) Blaðsíða 264
(297) Blaðsíða 265
(298) Blaðsíða 266
(299) Blaðsíða 267
(300) Blaðsíða 268
(301) Blaðsíða 269
(302) Blaðsíða 270
(303) Blaðsíða 271
(304) Blaðsíða 272
(305) Blaðsíða 273
(306) Blaðsíða 274
(307) Blaðsíða 275
(308) Blaðsíða 276
(309) Blaðsíða 277
(310) Blaðsíða 278
(311) Blaðsíða 279
(312) Blaðsíða 280
(313) Blaðsíða 281
(314) Blaðsíða 282
(315) Blaðsíða 283
(316) Blaðsíða 284
(317) Blaðsíða 285
(318) Blaðsíða 286
(319) Blaðsíða 287
(320) Blaðsíða 288
(321) Blaðsíða 289
(322) Blaðsíða 290
(323) Blaðsíða 291
(324) Blaðsíða 292
(325) Blaðsíða 293
(326) Blaðsíða 294
(327) Blaðsíða 295
(328) Blaðsíða 296
(329) Blaðsíða 297
(330) Blaðsíða 298
(331) Blaðsíða 299
(332) Blaðsíða 300
(333) Blaðsíða 301
(334) Blaðsíða 302
(335) Blaðsíða 303
(336) Blaðsíða 304
(337) Blaðsíða 305
(338) Blaðsíða 306
(339) Blaðsíða 307
(340) Blaðsíða 308
(341) Blaðsíða 309
(342) Blaðsíða 310
(343) Blaðsíða 311
(344) Blaðsíða 312
(345) Blaðsíða 313
(346) Blaðsíða 314
(347) Blaðsíða 315
(348) Blaðsíða 316
(349) Blaðsíða 317
(350) Blaðsíða 318
(351) Blaðsíða 319
(352) Blaðsíða 320
(353) Blaðsíða 321
(354) Blaðsíða 322
(355) Blaðsíða 323
(356) Blaðsíða 324
(357) Blaðsíða 325
(358) Blaðsíða 326
(359) Blaðsíða 327
(360) Blaðsíða 328
(361) Saurblað
(362) Saurblað
(363) Saurblað
(364) Saurblað
(365) Saurblað
(366) Saurblað
(367) Band
(368) Band
(369) Kjölur
(370) Framsnið
(371) Kvarði
(372) Litaspjald