loading/hle�
(6) Blaðsíða [2] (6) Blaðsíða [2]
L. OPcrœ pretium navajfe, multum- <jue decorii f/dtriœ attuLiJJe Tibi videntur, ejui in eam alienos rno- res exoticascjue Lin^vaf invehe- here conantur, nihiL viLius, mhilj ignobili- uscjuam id, quo cum quotidie converfantur, cxijhmantcs; quique quodinter penates in- venire potuennt, extra Caramantas & I»~ dos quarunt. Sed horurn talepropofitum in rnedio relinquens, majores hos Laude dtg- nos ccnfieo, 'qui ex propriís patria thefiauris penitioribuspromptuariis; imo nativu vir- tutibus cr dotibus eam, qud nobiiitanda efi, laude eruunt & ducunt. Horum ex numero merito cenfiedus efi multis virtutibus clarus, patriaque juvanda cupidus, Dominus jo- nas Bggcrhardi: qui, cum multts altis modis, tum etiam eo potifiimum, fiua genti prodejje, eamque ornarefiuduit, ut Majo- rum nofirorum hifiorias, fordibus quafi c- reptas, colligeret; Jed neque id fiolum, ve- rum etiarn, haud contcntus eas intra an- gufias patriijermonis fines fervajje, anxi- us quarere cœpit, qui illas communi orbis Chrifiiani internuntia Lingva Latina tra- derent’. hos autem cum agrius inveniret, tne infiigavit; imo efflagitavit, ut opus aggrederer. Harebat diu animus fujpenfus, an hos difficiles fubiret labores. Vicit tan- dern ea, qua omnia bona (perat, frater- na caritas, Jperans dextrum Lecloris fu- turi judicium, ornnia in meLiorem acccptu- ri partem: quo fattum efi, ut ego ( quis tnim crederet temcrarium ?) maius, quam cui par efje pntui , opus aggrejfus Jfim, hancque ineptam & balbutientem verfionem tandem conficerem, indignam; imo prorfus indignam, qua tuum benevo- le Lettor fubeqt confpcttum, tam propter incultum & rude dicendi genus; tmo in- cptientss, quibus fcatet, barbarismos,(quo- rum caufa cum mea ignorantia, alia- que qua mc avocabant negotia, tum ctjam S. librorum, ad hoc ftudium neceffariorum , penuria) quam innumeros errores or- thographicos, quos tamen plnrimos ego mea manu quantum fieri potuit, corre'O * O'ya^ yt>ot$as rijv rijí yAwvrys ttfto- yfoupíoiv S xot\tds o’iJ'í (f\w ivmdijí y^ttpiijs xyQ>]- (Axru tKAoytíStti. Hifioriam autern tpfim triplicem, quod atinet, tum circa itlam prmo notandum efi,viros, quorum ibifitmefiio, Tatrern, Filium & Nepotem, cxtitijj'e itu- dem (quippc quos multi tam nofira, qtam Norvaftca, in qua HLi vixerunt, gettis, fiuigeneris\authores agnofcant,) Verum. u- bi res eorum gefia referuntur, faifa ve- ris mixta ejje ; quoque tempore jloruernt, non Liquere. Sccundo objerva, quartn- dam regionum & locerurn nomina propria, qualibus in Scriptis fuis majores noftri ufi fiunt, in hac hifioria pajim occurrentia, non d rne explicata efje, idque non tam propter mearn ignorantiam ) quam inva- Lidis argumentts fuLtam ifiius reinotitiam. Nam etfi aliqua conjicicndo explicatione ea enodare potuififem; tamen iftam meam vacillantem cenjeSfuram, quantum-vis aliquid ven invoLventem, nulii obtrude- re voLui. Tertio me non fatis certum efife an carmina, quibus tota Hifioria fer- me fcatet, per omnia reHe verterim; nec ne: in illis enim multa obfcura dantur phrajes, obfoletaque non cuivis ftatim obvia. Ne autem prolixioribus verborum ambagibus tuarn humanitatem fatigem, hoc fiolum colophonis loco te rogo, velis , fi quid erratum tfi, quod quin plurimum fit, nullus dubito, id dextero accipere ju- dicio; potiusque meos in hoc opere incho- ando, ex bona ( abfit verbo gloria) tui obecíandi voluntate, profccLos conatus, quarn in conficiendo infelices fiucccjjus re- Jpicere. Vale. Datmn ModiuvolLum Bo- realis Iflandia, Anno a partu Virginis MDCLXXXIII. Die 4 Majt. T. Obfervant: Islcfus Thorlevius m. m.


Ketilli hængii et Grimonis hirsutigenæ patris

KETILLI HÆNGII ET GRIMONIS HIRSUTIGENÆ PATRIS ET FILII HISTORIA SEU RES GESTÆ
Ár
1697
Tungumál
Latína
Blaðsíður
28