loading/hle�
(6) Blaðsíða 6 (6) Blaðsíða 6
6 menter propugnat, atqve in annum 1014 incidiíTe ílatuit. Sed qvicqvid ea de re in medium protulit, nihilo tamen minus Tuæ adftipulor fenten- tiæ, veteres noftros hiftoricos probæ autoritatis initium hocce ante 1015 non conftitutifle ; Sœmmdus enim facerdos multifcius, cui Compendium Hiftoriæ Norvegiæ, Noregs Kongatal diðrum, tribui folet, ad prolera- rios fcriptores vel triviales hiftoricos, qvo nomine Dn. Epifcopus p. 365-66 eos, qvi Olai Epocham ad 1015 referunt, compellar, rejici nunqvam po- terit. Sœmundus vero conceptis verbis docet, Ericum Comitem XII, Svei- nem vero & Hakonem II, & Olaum Saníftum XV annos in Norvegia iinpe- rafle. Appendix Vitæ Olcii Tryggvii filii etiam inculcat, annum ,• qvem Ericus in Anglia egit, ex annis imperii ejus decimum tertium fuiífe. Ipfe Dn. Epifcopus etiam concedit, Olaum proRege agnitum non fuifle priusqvam Pafchatis tempore; tum vero æftas jam coeperat; dies enim Pafchatis 1014 ex veteri ftylo in 25 Aprilis incidit; fed initium æftatis tunc temporis multo prius, qvam nunc celebrabatur; æftas ergo tunc die 15 Apnl. coepit, ira ut Dominica ilía Palmarum, qva Olaus pro Rege agnitus eft, prima æftatis dies dominica eflet; unde feqvitur hyemem, qvæ tum præterlapfa erat, inter hyemes imperii Olaviani neqvaqvam computari pofíe, idqve eo minus, cum vetercs omnes annos lecundum hyemes numeraverint, annosqve, qvi hye- mem fimul non habuerunt, in fuis calculis parum euraverint. Neqve fane video, qvomodo Dn. Epiícopus hæc fublevare poterit, nifi fimul admittar, s Olawn Regem Tryggvii filium cecidifle, rdigionemqve chriftianam in Islan- ' diam introdudam eífe 999, qvod etiam femel mihi in mentem venit, vide etiam Annal. Island. inter Script. med. ævi Langeb. Tom. II, eaqve tamen diflbnanria, qvantum qvidem petfpicio, unice ex eo pendet, quo modo ini- tium anni conftituatur. Si enirn ab æftate incipiat, O/aus Tryggvii filius anno ioco cecidit; idqve vero fimilius mihi videtur Arium Sacerdotem mul- tifcium per Al^ydo-tal f. calculum vulgarem intellexiífe, qvam defeclum æræ Dionyfianæ, ut Bujfœus in fuis notis conjicit. Ad meam vero fententiam proxime accedit, Arium Sacerdotem, per Alþydo-ta! intellexifíe veterem computum, qvi annum ab hyeme incipir. Etenim vulgus fine omni dubio hanc computandi rationem fatis diu retinuit, certc diutius, qvarn eruditi, qvi, poft chriftiana facra introduda, annum ab æftate aufpicabantur. Antiqvum illum computum Snorrius fecutus efle mihi videtur in Prœfatione ad Heims- kring'am, dum annum Isieifi Epifcopi emortualem his indicat: „ Sedcmn Is- „leifus epifcopus moreretur, propemodum 80 hyemes a cæde Olai Tryggvii fiiii elapji erant. „ Isleifus 3 Cal. Julii deceífit; adeoqve defignanter & figni- ficanter Snorrius dicit propemodum 80 hyemes, eundemqve annuvn, nem- pe iogo Dn. Finnus ffohannœus in Hifioria Ecclefiafiica ponit. Porro, in eadem Præfatione Snorrius addit: „ Snorrius (Pontifex Helgafcllenfis) prope- „ mcditm


Observationes et emendationes ulteriores

OBSERVATIONES ET EMENDATIONES ULTERIORES IN GUNNLAUGI VERMILINGVIS ET HRAFNIS POETÆ VITAM EX ERUDITORUM QVORUNDAM IN ISLANDIA AMICORUM AD SE EPISTOLIS COLLECTÆ, et MAXIMAM PARTEM EX ISLAND. LATINE VERSÆ NUNC VERO EDITÆ PER JOHANNEM ERICI, a Consil. Confer. & Bibloth. Regia.
Ár
1786
Tungumál
Latína
Blaðsíður
8