loading/hle�
(6) Blaðsíða 6 (6) Blaðsíða 6
 legiferi officio tum admotum fuiífe, hujus hofpitii & converfationis terminum, ut ajunt, á quo, æftatem nempe, qua Skaptius iegifer faritus eft, (æftivo enim temporeGunniaugum á patre aufúgifte(o) fatis apparet) conftituere, atqve ita narrationem capitis IVti' cura capite Vto connedlere fine omni dubio voluit. Alternam vero Gunnlaugi Giisbackæ & Borgæ per tres annos manftonem, eum ex. fuo fenfu ad hunc temporis articulum retrotrahere non potuifte, fed feparatim nu- merafle, inde faciie patere ratus fum, qvod antea(/j)retuliftet, Gunn- iaugum primum annum Borgæ permanfifte. Unde concludi debere videbatur, eum ad patrem non rediiífe, anteqvam hic, audito, quod omnium favorem fibi ibi conciliaflet (f), fpem de ejus moribus in melius mutandis conceperat , eaque delinitus eum in gratiam recepe- rat. Qvæ de reiigione chriftiana in Isiandiam introduífa Cap.V. (r) interferuntur , ipfel. cit. íátis deciaravi ad annum 1003. referendanon efle; omifi vero addere, qvod tamen, ad omnem ambiguitatem hac in re vitandam, oppido neceflárium erat, ipfum orationis hoc loco nexum, quatenus per ea aperte abrumpitur, argumento eífe, quod ad originariam autoris fcriptionem non pertineant, fed, quemadmodum ílura alibi, á veteri aliqvo librario (nam etiam in antiquis exemplari- >us exftant) adjeda fint, ut ifta circa prima religionis chriftianæ in Is- andia initia accidifle monftraret; unde vel tres prædictos annos abhis computare, vel reliquæ autoris chronologíæ ftatuminandæ fundamen- ta petere, tanto minus confultum vifum eft, cum ipfe, ut fupra in- dicavi, alia, 8c-qvidem contrarla, fubftraverít- Accedit qvod diffi- cultas, quam ex ftatione Audunis Feftargarmi in portu occidentalis Islandiæ Biarnarhöfn nafci necefle eft, íi Gurmlaugi cum eo abitus ad annum 1003. referatur, penítus evanefcat, fi annus ioo<5. ex noftro calculo fubftituatur. Hanc autem, licet ingeniofe admodum & dotfte á Te (s) extricata fit, prorfus declinare fatius eft, cum altera, circa annum, qvo Audunus naufragio periit, ex mea fententia (t) facile folubilis, tum fola fuperfit. ^ Et hæc de fundamentis, qvibus Vitæ Gunnlaugianæ chronoíogia, á me admiflá, fuftinetur, univerfe mo- nuifle fufficiat. Quæ (P) ibid. p. 48—49. OO P- 64—65. (r) Ad Gunnl. Vit. p. 68—69. (0) Conf. ibid. Cap. IV. pag. 4(5—45, (?) lbid- P- 52—53. (í; T. IV. p. 359. not, b.


Epistola de chronologia Gunnlaugs-sagæ

JOHANNIS ERICI AD VIRUM SUMME VENERABILEM ET ERUDITISSIMUM FINNUM JOHANNÆUM S. Th. Doct. & Diæces. Skalholt. in Islandia Episcopum EPISTOLA DE CHRONOLOGIA GUNNLAUGS-SAGÆ ad Hist. Eccles. Island. Tom. IV. p. 358-68 & Vitam Gunnlaugi Ormstungæ not. 82. 101. & 111.
Ár
1778
Tungumál
Latína
Blaðsíður
32