loading/hleð
(58) Back Cover (58) Back Cover
ALL PRIGES ARE CANCELLED Det Kgl. Danske Yidenskabernes Selskabs Skrifter, 6te Række. Historisk og iilosoíisk Afdeling. Kr. Ore I, 1890—93, med 7 Tavler.................................................................... 14. » 1. Thoinsen, V11h. Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog. En sproghistorisk Undersngelse. 1890.............................................................................. 9. G5. 2. Steeustrup, J. Japetus S. Yak-Lungta-Bracteaterne, Archæologernes >nordiske Gruppe af Guidhracteater. fra den ældre Jernalder, betragtede sorn særegne Minder om en Kulturforhindelse imellem Hoj- Asiens og det Skandinaviske Nordens Folkefærd i tidiige Aarhundreder af vor Tidsregning, nærmest i Folkevandringstiden. Med 4 Dobhelt-Tavler, 3 Enkelt-Tavler og mange i Texten indtrykte Figurer. 1893 7. • II, 1888—89 ......................•......................................................... 12. ■ 1. Finsen, Y. Om den oprindelige Ordning af nogle af den islandske Fristats Institutioner. 1888 ........... 5. 50. 2. Lehiuami, Alfr. Om Genkendelse. Forsng paa en experimental Verifikation af Forcstillings-Associationernes Teori. 1888 ....................................................................................... 1. 50. 3. Helberg, J.L. Om Scholierne til Euklids Elementer. Résumé en franpais. 1888 ............................... 2. 50. 4. Usslng, J. L. Phratrí-Beslutninger fra Dekeleia. Résurné en franpais. 1889 .................................. 65. 5. Slarcke, C. N. Etikens teoretiske Grundlag. 1889 .......................................................... 2. 80. G. Lehmann, Alfr. Skelneloven. En Korrektion af Wehers Lov og den Ebbinghaus’ske Kontrastlov paa Grundlag af psykometriske Undersogelser. 1889 2. « III, 1889—95, med 8 Tavler ................................................................... 13. 50. 1. llofliling, H. Psykologiske Undersogelser. 1889 ........................................................... 3. 25. 2. Blinkenberg, Chr. Eretriske Gravskrifter. Résurné en franfais. 1891 ....................................... 1. 50. 3. Serensen, S. Orn Sanskrits Stllling i den almindelige Sprogudvikling i Indien. Résumé en franpais. 1894 5. 25. 4. Steeustrup, Japetus. Det store Solvl'und ved Gundestrnp i Jylland 1891. Orienterendc Betragtninger over de tretten Solvpladers talrige Relief-Fremstillinger. Med 8 Udslagstavler og mange Figurer. 1895 .... G. 50. IV, 1893—99, med 1 Kort og 1 Tavle....................................................... 10. 50. 1. Ilofl'dlug, U. Kontinuiteten i Kants filosofiske Udviklingsgang. 1893 ..................................... 1. 80. 2. Bstrup, J. Historisk-topografiske Bidrag til Kendskahet til den syriske Oiken. Med et Oversigtskort. 1895 1. 50. 3. llssing, J. L. Betragtninger over Vitruvii de architectura libri decent ined særligt Hens.vn til den Tid, paa hvllken dette Skrift kan være allattet. Résumé en franfals. 189G................................... 2. 15. 4. Lunge, Jnlius. Billedkunstens Fremstilling af Menneskeskikkelseu i den græske Kunsts forste Storhedstid. Studier i de fra Perioden efteriadte Kunstværker. Résurné en francais. 1898 ......................... 4. » 5. Csslng, J. L. Om Phidias’ Athenestatuer, særlig Kliduchos. Med en fototyperet Tavie og Billeder i Texten. Résumé en franfais. 1898 .....................................*......................... 2. • G. Uofldiug, H. Det psykologiske Grundlag for logiske Domme. 1899 ............................................ 2. * V, 1900—1906, med 20 Tavler................................................................. tG. 45. 1. Uauherg, P. Myntforhold og Udmyntninger iDanmark indtil 1146. Medt3Tavler. Résuméen fraucais. 1900. 12. 80. 2. llsslng, J. L. Oin den rette Forstaaelse af Bevægelser og Stillinger i nogle antike Kunstværker. Med en fototyperet Tavle og Billeder i Texten. Résurné en franfais. 1902................................... 1. 65. 3. Ilaiiberg, P. Danmarks Myntvæsen i Tidsrummet 1146—1241. Avec 1111 résumé cn franc.ais: Histoire monétaire du Danemark de 1146 il 1241. Med G Tavler 1906 ............................................ 4. 40. VI, 1900—1907, med 2 Tavler................................................................... 10. 85. 1. Jónsson, Finiiur. Knytlingasaga, dens Kilder og historiskc Værd. 1900 .................................... I. 30. 2. Bjornbo, Axel Anthon og Carl S. Petersen. Fyenboen Claudius Clausson Swart (Glaudius Glavus), Nordens ældste Kartograf. En Monografi. Avec un résumé en fraiifais. 1904 ............................... 8. 15. 3. Pedersen, ilolger. Les pronoms démonstratifs de l’ancien arménien. Avec tin appendice sur les alternances vocaliques indo-européennes. 1905.................................................................... 1. 65. 4. Kiliind, Kr. Den islandske Lægebog Codex Ariiamagnæaiius 434 a, 12 1110. Meil 2 Tavler. 1907............. 2. 15. Dansk Ordbog. Tome IV, M-0. 1826. 6 Kr. V, P-R. 1829. 6 Kr. VI, S. 1848. 12 Kr. VII, í, T. 1853. 4 Kr. VII, 2, U. 1863. 2 Kr. VIII, V-Z. 1905. 8 Kr. Regcsta Diplomatica Historiæ Danicæ. Chronologisk Fortegnelse over liidtil trykte Diplomer og andre Brev- skaber til Oplysning af den danske Historie. T. í. (S22—1536). 1847 .............................. 10. . T. II, Pars 1. (1536—1631). 1870. Pars 2. (1632—1660). 1870 ........................................il 6. » -— Series secunda. T. I. (789 — 1536). 1880—89......................................................... 30. • — T. II, Fasc. 1. (1537—1558). 1892. Fasc. 2. (1558—1574). 1894. Fasc. 3. (1574 —1607). 1895. Fasc. 4. (1608—1628). 1898 .............................................5 5. • Det i Angers fundne Brudstykke af et Haandskrift af Saxo Grammaticus, i fotolitli. Facsimile. 1879 ......... 2. 50. Molbech, C. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Historie i dets farste Aarhundrede. 1843. 8V0-............ 4. » Storm, (iustav. Snorre Sturlassöns Historieskrivning. Med et Kort. 1873. 8V0-................................ 3. 35. Fortcgnclse over de af det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab i Tidsrummet 1742—1891 udgivne viden- skabelige Arbejder. 1892 ......................................................................... 4 50.
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Front Flyleaf
(6) Front Flyleaf
(7) Front Cover
(8) Front Cover
(9) Page 1
(10) Page 2
(11) Page 3
(12) Page 4
(13) Page 5
(14) Page 6
(15) Page 7
(16) Page 8
(17) Page 9
(18) Page 10
(19) Page 11
(20) Page 12
(21) Page 13
(22) Page 14
(23) Page 15
(24) Page 16
(25) Page 17
(26) Page 18
(27) Page 19
(28) Page 20
(29) Page 21
(30) Page 22
(31) Page 23
(32) Page 24
(33) Page 25
(34) Page 26
(35) Page 27
(36) Page 28
(37) Page 29
(38) Page 30
(39) Page 31
(40) Page 32
(41) Page 33
(42) Page 34
(43) Page 35
(44) Page 36
(45) Page 37
(46) Page 38
(47) Page 39
(48) Page 40
(49) Page 41
(50) Page 42
(51) Page 43
(52) Page 44
(53) Page 45
(54) Page 46
(55) Page 47
(56) Page 48
(57) Back Cover
(58) Back Cover
(59) Rear Flyleaf
(60) Rear Flyleaf
(61) Rear Flyleaf
(62) Rear Flyleaf
(63) Rear Board
(64) Rear Board
(65) Spine
(66) Fore Edge
(67) Scale
(68) Color Palette


Den islandske lægebog

Year
1907
Language
Danish
Pages
64


Direct Links

If you want to link to this book, please use these links:

Link to this book: Den islandske lægebog
http://baekur.is/bok/12d61ab3-de90-442e-9392-8bcfdd962f21

Link to this page: (58) Back Cover
http://baekur.is/bok/12d61ab3-de90-442e-9392-8bcfdd962f21/0/58

Please do not link directly to images or PDFs on Bækur.is as such URLs may change without warning. Please use the URLs provided above for linking to the website.