loading/hleð
(1) Blaðsíða [1] (1) Blaðsíða [1]
©nfatfót 0otgaí SSot?, ?SÍÞ lufitt'te P&39f9i»(5í SMa 0anní@uM)í^í»uo30toor^t)ðí>um^iiPu #ofí>ing$ ^oinnu P<E©@ €í»fa #ofí>ing£ 35tann0 og $foufturí)al(f>ara ®oi»niOaí(a^(auftutO £iartfúerrar (ggta^oinnu. £mw Utbarfba <g?atftt <Bub fieímíeíbM ft*tu feffu stíjmaníega tfíjftí eíUjftSíjf, þa ©atom ffirifaMfl cioioCCLxvii. ^toottína mifU f>efö 3* »3 4« £)ecemf>ri$/ oa Ijenac LXVl, SillOuré 2iri; Sn giifaminn oar meb fíoorri gSortungu, fo margfoUCiu ©orgar^oeiui, i ©uíé Sifur inuborínn, og tií finnarí>öiílö«r niöuriagöur tunn i8.S>ag,fama®íamaí>«r, Melodiá. ©ooliaa UppruáiR er, <(c. , £y>a& fFnggir Ijreina ©ool ? rPjoaö ©tíornur fícnrar ? §oa&' grcetit .fmu&urS cf'SSooi? íjoeriu oill mra? >f)oi gefa $ítoom .£)e(gt&oom$ ©ttulmar frtj&!r? QJafinn fem otjft §>oom, oottan&e flocfoum Dvoom , tmrugar £ij&tr. Utrietturíö9íottenéer,2lrmíeggurfun&inn/ f>amga& fem ftaföe&ter, Ijinn fl?i* <eraSun&inn, futr groo&urfejt, fegurftu2tt&ingícr&um, toij&fpnOar oarinn meft, SSeF* *a iijfan&ibetjt, af 3emacf)j'20Dum. fþennann me& $8rum og Söíoom, ?ö(ce líjfann faium', i S>au&aní5 ^)um og #íoom, &orfirm nu ftatum: 20! 21ngut&^>íin, 3í fcctar fulna©íoo&ic,©orgt>it« nu ©tnni mtjn, faart er a& minnaft |ijn, mid& I Uppgiecf þítt 90fv£roo$, a& ©Síottíné 9tax&um, á&cattó»fögur ^oennaí «Roo$, f cijnö 2íöaU5)cu&um; ©ceí €&rifti Stinö, ©pftic og ©ff u ^örto&ur, marg? fcricfiuö gijffws 2m&, gpffiné fa&ma&tc|)in&, oi& £i)ffiné Sto&ur. •panná 2Ift þícr ííma&i, Df &annð $tn>g(cc&&i, I>ann$ Dr& £íg &efga&i, IjanS Sln&iii frcc&&i, &an»á fyxdvi -gjcmö, &o(Iuft oar ptjn 21&ret&a, fu oinftci ©occjtll 0nö, fo moittu et notf ur ©rouö, 2In&ar*|)0ij!& «P&a. ®tt$Moom af €&Ia SXoot, einsoarfTu'tOíanna, eittiöíoom a& Srf&um fltoot/- 21&ató>&ímnanna, eítt iöloom í 0U&, 2Itgiorftá, ábollöer pcijo&i, eitt >öiooma& Slu&nublö,20fínnar fcam oi ^oellö! .£)oetn§:ij&fem &(tjööi. DpparlegéSgta-tSJíané, 0n& og €orotta,|)agog £iifá*(J)n&i&aiíé,&ugfocem «&5ioona; J&eilí, Jpeföoggiooö, ^uföiné cu aíla ^ega, Söarnana>öir ogJpcootf, Söieféunar 4)m& ogSHooé, metitm tnaflega. D! ©u&elfF €unpc&e. £>! gorfíail SKart&a. Sþítt íofíegt Sijferne, fetnge muti (Farta. *C>reín-Otavtanö^tpgö,^oogocerö og@p<ftar2S&i,;fe|? 2íu&mt;Ft, foguc Sölpgð, fwgcct 0c(cctíé ©pg&, merf Sþolinnmce&i. £>! 2í&&oer2írft ^inn,20tt*gemga ftn&i,>g)eíll fijna og >peí&urinn,cpíg&an cg 2pn&i. ©kr fiojífum roott,©ooí me&annöepflíum&reiftr, þttt ficuir Sþotulanu 5ltcott,finn!0aguc ©orgar9?oott, gífenöum (epftr. Sþitt £arma proti& ©fei&, f ijnir Slfíficeru ,-f íg &armar föpg&inn &rei&, &utt&< (Snjngíb mct> ©cPnu&í, þo í f?t)fí&uða pacfíöftté oð ^®ru?9infnntng; 2If fyennat, me&ann (if&i, ‘Sftoo&urlegra ^Seigtor&a JplufctaFara, famt I)ennar eptit* þreoflttöi gí)l« 3lfl»in« (Samfpvgiara P. P. 0. hr fóJe-*' fjry'ci-rlrLi 5 Jyi inn ©eðé 25ru, fig Ijarma r fjiet, í)toé ©u&é ogfínn SSmjta&ur, fig íjatma Sþurf» tuger, pig farma ©oo&futmer, miog fcm einn SÉa&uc. ©ij&anJjierQJetn og QSaná, oantt S>au&ans5 Sðícc&i,umfmoin ermin S>an«, i@orgar^oce&i: Ung2éflru'Jí)&,uppf)teifrr 'JcuraSíinni, peU/margfeKt), I)ug» til,í>iiiö, &rccrir jþíjn ©pgöúm frijð, ©ofnuö i ©inni. ?9íínngreí&&er fDícnta QJeg, miguppfooflra&ir, ntijn ^íor marg»&agannfeg, miog umforga&ir. Síter unr.tic meft, SJlp|futiat ©u&ð afí)iarta, miö £ol&ir marg* onn föcefí, mig ipim&ann glaP&tr &ejí, 5öíoomi& •pugéiari^ D&miná 20ca pijn, Urrcr&í 9?au&a, Ðlaun^þoUufí rccf tt mt'jn, ríett fcam t €)a* u&a: ©ctxr foij&ur Un&, ©oiptir píjní Sijfá, erfaí&i, mitt2Inguré2)íct&u^un&, cgmarga ©ieöi ©tun&, t Q3erell& ogi&i. •puggar po|)iatta&mitt, poerfu roolega, Síjfimð ©u& 2ijfi& pitt,Iei&&e fw* ^rega, nefta&a fcctt, 9?cntt<oer&i 3€fu Dijrum, fij&ari fr«v ©orgar 20tt foccf&a me& ^n&i&rcett, i&anné §a&mi &i)rum. íþijn ©oo&oerf þufun&feD&, pacfticemufí ©u&{, öorgar nu 2ífí&a 0H&,ce&ft« gegnuöi/Uppflierannpar, allannfuliFomnar©ooma, ^ierbera Söíeffimar,5öeiní tnn £ag gcioofgunac, inn tií £)agð íöooma. €&la Slftmanna piin, 2íngur©uö&ceti, €gtamané<23atnííSSijn, <23einan » áfiœti, fprít 3Sfu?:<ttt,fagur*rauð otr&ifffuma, peím oHumperríiöccttr/píttfceíci 3u&ií»2Ir, epttr lijfé £voa. @of tut af ©orgum foitt, ©igutS me& ©noottir, (Blf&rutt i ©u&i frijtt, gíoð SSíðfKfé ©OOtttr , uní 211&eimé Sþiooö, uppoefur ©u&ö Söcnfuna, oa&iin SSeíti 8ijfó uf 2oo&, íei&t'c ít)agö ptfíu rtooö, SBíccr iöíorgun érmna. D 3fíu! Mctttpitt, Pfír míg &«c&i,Sijfgun pcttSijfiö mittíijr íöau&aní «9ícc&t /foccf&u mtg fcett,@pn& mtjna gtocoren&a, fo $ct&ac grelfiD mcctt, ftiní <a me& pinne 2Stt, í íDijcD ctm Sti&a. * ©r#0frift. Sþu «9?a&u- &íi&gn&f, þcinP&otí og^cijöcm&i þi«r&«rc!& &epa. 0u&i &(ijöan&i, •&ag ^PgDumprijöan&f/ &vem forfuttl^tpg. Qín fefur ^ef&íuðé SDlcetr; 43eí&uttf me& ©ttooítír, @u5tlllt @ufí=2ðmpíf?{atv ðoo& astgfuff Doottír, af atn e<mt><s,u»t>* ruúín Pcgíegafía/ fjcerftum þo£íttmcu*ané, ()t>í jlt> un&ír Sufl&a jU’mté, nam $Kax& ffíjrafta. ^5tt){&íljP&Iceu^)ofí&,&loomíeðafí for&um,þeféa JDeínté f>ctP(& S&tofí&, þrepr a& ©u&$ OrDum, ©mím Ototft/ 0aunð SXjröar Icetur f)ftooma,þar ttl@u&í £u&ur$ £íft, Ifenar þaufamtetnatftríU SXflt 2>ooma. íþricft w í)oo(um i #tafta4öaí af ^ettiSwttófpw, ^Sert ecFi Poíj&an&í, @org eptic foijöan&i/ fcctt fiemuc Sja. ©iertuoel (ij&an&t/ ©œlf muntu Úrtj&att&í/ ©igurtnn þepa.


Einfalldt Sorgar Vers

Ár
1767
Tungumál
Íslenska
Efnisorð
Blaðsíður
2


Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þessa bók, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þessa bók: Einfalldt Sorgar Vers
http://baekur.is/bok/22c24639-7860-4cf7-b1e5-bccba1ee21af

Tengja á þessa síðu: (1) Blaðsíða [1]
http://baekur.is/bok/22c24639-7860-4cf7-b1e5-bccba1ee21af/0/1

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Bækur.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.