Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (477,1 KB)
JPG (367,4 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


380
T (en tid indlcmmct i AM. 95 b, 4to. Perg. 5 bl„).
1) Bl. 1. Bmdstylike af. Kong Magnus lagabaters Norske
landslov, omf. kobebalkens kapp. 10, 13,24 (num. kap.14—16).
2) Bl. 2—4. Brudstykke uf Farmannalov, i dansk over-
sœttdse, bey. i kap. á „Endt Skiiper fkall Intedt Baade ther
f'orre", ender med kap. 13.
3) Bl. 5. Brudsfykke < t) Jónsbók, omf. tyvebalkens kap. 13—15.
II (en tid indlemmet i Ny kgl. sml. 1654, 4to. Pap. 30 bl.).
Vedtægter for Bergen, forordninger fra 14—16. árh., der-
iblandt 'Sauda Breff' (for Færaerne), (lomme og lign. —
indholdet specificeret i Noryes yl. Lovc IV, s. 551—53.
Hertcoinst og hist.: Anyáende I har Arne Magnusson pá.et tilh0rende omnlay
noteret, at disse bladc. oprindelig vare indsycdc for oy bag i en gammcl norsk
lovbog pá pergament, som han dr 1709 lc^bte pá vicestatholder Gabels avktion
(o: AM.61a, ála). Ogsá II har sammc oprindclse, hvorom henvises til den
udf'0rlige bcskrivclse i Norges gl. Love.
Benyttelse og beskr.: Norges gamle Love IV, s, 551—53.
707. AM. 62, 4to. Pery. 24,s X 17 cm. 00 M. Bey. af 14. árh. Tinde
overskrifter, r&de oy blá initialer. Ilándskriftet bœrer ved be-
yyndelsen oy (navnliy) ved slutríinyen spor af fuytiyhed; af bl. 7fí
er nedre maryen afreven. Brunt, prcsset lœderbind, indvendiy
betrukket med beskrevet pery. 'fra et latinsk kirkcliyt hándskr.
Det sáledcs benyttede folioblad danner tilliye smudsblad, hen-
holdsvis foran og bag i bogen.
Indhold:
1) Bl. 1—82. Kong Magnus lagabeters Norske landslov,
med tillmrcnde retterboder og epilog.
2) Bl. 82r-90. Den nyere Gulatings kristenret.
Hándskriftet er udfdrlig bcskrevet i Norges gamle Love IV,
s. 553—5fí.
Herkomst og hist.: Ved handskriftets begyndelse (bl lr) findes Th. Torfæus
valgsprog og navn. Yderliyere oplysningcr om dctte hskr. indeholdc Arne
Maynussons optegnelser pá sedlerne a—e. Dct var ifg. disse kobt pá „RaCmus
RafmufTens auotion" af en guldslagcr, som solgtc Torfœus bogen 1707. Foran
i h&ndskriftel fandtes — foruden spor af fire andre blade — 4 perg.-blade,
indeh. Nidaros bispercekka, samt latinske og danske kirkeligc smdstylckcr, be-
skadigede af fuytighed; disse blade borttog Arne Maynusson (findes tillige-
med A. M.s afskrift i AM. 683, 4'<> og 258 b, 8"" — Addit 7 e, 8"")- Bay i fandtes