Leita | Ítarleit | Titlar |
Bók

Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling


Höfundur:
-

Útgefandi:
Gyldendal, 1889

á leitum.is Textaleit

2 bindi
798 blaðsíður
Skrár
PDF (457,3 KB)
JPG (384,8 KB)
TXT (2,3 KB)

Deila

þú þarft að vera með Adobe Reader Plugin til að skoða þessa síðu.

get Adobe Reader


Oplysninger og berigtigelser.
M,
. ed henvisning til den i kommissionens fortale indelioldte vejledning
til katalogens forstaelse fremhæves herved endvidere f0lgende. Den ydre
anordning belyses yderligere ved 0. v. Heinemanns katalog „Die Hand-
schriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbiittel", Wolfb. 1884 ff.,
som i denne henseende har afgivet det nærmeste forbillede.. Medens med
hensyn til hándskrifternes rækkef0lge den gamle, fra Jón Olafsson stam-
mende orden er bibeholdt uforandret, vil senere opstaet forvirring findes
rettet, ligesom ogsá nogle ændringer i de efterhánden indenfor de enkelte
numre indf^rte underafdelinger ere foretagne. Af de flere eksemplarer,
hvori Jón Ölafssons katalog foreligger, citeres — undertiden under be-
nævnelsen den gamle katalog — i dette arbejde altid det i hándbiblio-
theket opstilledo eksemplar (AM. 477, fol.). Uagtet af samlingens hand-
skrifter ikke fá bære en sidevis paginering, fremhæves denne kun i
særlige tilfælde; indbindingen giver forholdsvis sjælden anledning til om-
tale. Medens de i katalogen forekommende islandske personnavne ellers
altid gengives i ren islandsk form, vil man for samlingens stifter (Arni
Magnússon, lat. Arnas Magnæus) finde en undtagelse, idet dennes navn
gennemgáende, til forhindring af enhver tvetydighed, skrives Arne Mag-
nusson. I citater fra de págældende tekster betegnes ved [—] ulæse-
lige ord eller bogstaver, ved (—) hvad der uden at findes i vedkommende
citat er tilföjet andensteds fra for forstáelsens skyld. I gengivelsen af
Arne Magnussons seddelnotitser betegner [—] de anmærkninger, som af
A. M. selv ere föjede til pagældende notits. Forkortelser i de under
„Benyttelse og beskrivelse" citerede skrifter, der samtlige referere sig til
vedkommende hándskrifts indhold, ville vistnok alle være forstáelige;
de herunder givne oplysninger ere sá vidt muligt f0rte ned til tiden for
det págældende arks trykning (se dateringen pá arkenes bagside). Ogsíi
de andre anvendte forkortelser beh0ve næppe nogen forklaring; hvor
ordets sidste bogstav er medtaget i forkortelsen, anvendes ingen prik
ved dettes slutning.
Bortset fra nogle uvæsenlige inkonsekvenser og trykfejl uden reali-
tetsbetydning vil f^lgende være at berigtige:
9i porkelsson læs þorláksson
1314 pórdarson læs pórðarson