loading/hle�
(10) Page 2 (10) Page 2
egde, emedan, på grund af dns fattigdom, intet annat å- terstod for dem an en obetydlig boskapsskotsel i dålderna och liskfångst vid kusterna. På delta sått berdfvade alla menskliga beqvåmligheter och formoner, fortsåtta de ånnu ett bekymmerfullt lif, och ehuru de år 1261 kommo un- der Norska kronan, fdrbåttrades åtminstone icke derigenom deras tillslånd. Det år otvifvelaktigt, att de forstå nybyggarne på on medbragt ifrån Norge en viss smak for skaldekonst; ty knappt finnes något folkslag på jorden så vildt och øhyf- sadt, att det ej visat någon bdjelse for sang och skalde- konst. Med christna låran fingo de åfven forstå begrep- pen om vetenskaper, och genom resor i handelsårender erhollo de kunskap om den under 12:te seklet i vestra delen af Europa framalstrade skaldekonsten; och det har- ledde sig blott från de sårskilda omståndigheterna på denna b, att samma skaldekonst dcrstådes fåstade djupare rot- ter ån annorstådes. Man forestålle sig menniskor, hviika nåra trefjerdedelar af året måste hålla sig inneslutna i sina hår och der strodda kojor, och berdfvade alla beqvåmlig- heter; for dem återstår nåstan intet annat ån att upp- fylla den långa dodande tomheten af tiden med sagor, be- råttelser och sång. Nddvåndigheten lårde dem delta rått tidigt, och ånnu ser man hvarje husfader vid vinterns borjan draga omsorg om nddigt forråd af dessa slags no- jen, for att muntra de sina under arbetet inom hus. På detta sått hafva de bibehållit hos sig en stor inångd pro- saiska beråttelser, eller, såsom de kalia dem, sagor, och antalet af dem dkas årligen. Troil, i sina bref om Is- land, uppråknar mer ån SOO sådana, hviika ånnu finnas skrifna, att ej omtala alla dem som gått fbrlorade, eller dem som saminansåttas på fri band eller ex tempore af sådana personer, som ega skicklighet dertil!. Det forstås af sig sjelft, att dessa alla måste vara af olika vårde, i den mon de åro sammansatta af en andlig man, en em- betsman, en stackars fiskare eller herde; många åro så plumpa och osmakliga, att åfven de stdrsta sag-ålskare idrakta dem; uerjemte åro de af mångfaldigt innehåll, andligt och verldsligtj, romantiskt, uppfyllda af trollerier och helgonåfventyr. En stor del består af dfversåttnin- gar frøn alla dem bekanta sprak, från Alexander den Sto-
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page 1
(10) Page 2
(11) Page 3
(12) Page 4
(13) Page 5
(14) Page 6
(15) Page 7
(16) Page 8
(17) Page 9
(18) Page 10
(19) Page 11
(20) Page 12
(21) Page 13
(22) Page 14
(23) Page 15
(24) Page 16
(25) Page 17
(26) Page 18
(27) Page 19
(28) Page 20
(29) Page 21
(30) Page 22
(31) Page 23
(32) Page 24
(33) Page 25
(34) Page 26
(35) Page 27
(36) Page 28
(37) Page 29
(38) Page 30
(39) Page 31
(40) Page 32
(41) Page 33
(42) Page 34
(43) Page 35
(44) Page 36
(45) Page 37
(46) Page 38
(47) Page 39
(48) Page 40
(49) Page 41
(50) Page 42
(51) Page 43
(52) Page 44
(53) Page 45
(54) Page 46
(55) Page 47
(56) Page 48
(57) Page 49
(58) Page 50
(59) Page 51
(60) Page 52
(61) Page 53
(62) Page 54
(63) Page 55
(64) Page 56
(65) Page 57
(66) Page 58
(67) Page 59
(68) Page 60
(69) Page 61
(70) Page 62
(71) Page 63
(72) Page 64
(73) Page 65
(74) Page 66
(75) Page 67
(76) Page 68
(77) Page 69
(78) Page 70
(79) Page 71
(80) Page 72
(81) Page 73
(82) Page 74
(83) Page 75
(84) Page 76
(85) Page 77
(86) Page 78
(87) Page 79
(88) Page 80
(89) Page 81
(90) Page 82


Forn-nordiskt bibliothek

Year
1847
Language
Swedish
Volumes
5
Pages
408