loading/hle�
(57) Page 49 (57) Page 49
40 Gallien i forening med Cavioner och plundra och hårja provinserna. Båda folken skildras såsom de starkaste och mågtigaste germaniska nationer, hvilka, ankommande från de aflågsnaste nejder, ovåntadt och plotsligen inbrvta i Gallien. Vi hafva thyvårr om denna vigtiga håndelse blott en enda kort underråttelse af panegyrikern Claudius Ma- mertinus, som upponbarligen ej år fri från ofverdrifter. Ty han beråttar, att Maximianus med få trupper alldeles utrotat de bågge mågtiga folken, så att icke en enda und- kommit striden och kunnat dlVerfora beråttelsen om ne- derlaget till de hemmavarande hustrurna och barnen*). Af denna panegyrikerns beråttelse synes, att, utom Herulerne vid Svarta Hafvet, Gothernas grannar och strids- broder, åfven andra Heruler i 5:dje seklet funnos vid O- stersjbn, Avionernas grannar, bredvid Angler, Varner och Reudig'ner, emellan Holstein och Oder. I hvilken forbin- delse dessa tvånne Herulerstammar stodo till hvarandra, kan af brist på underråtteiser ej uppgifvas. Att vid Weich- selmynningen ånnu en herulisk stam fanns, år tydligt **), liksom åfven att från denna sista, såsom hufvud- och ur- stammen, de ofriga utgått. Såkert år, att folkets ur- sprungliga bostader åro att soka vid Ostersjon: alla un- derråtteiser hånvisa dit. Men folket synes tidigt hafva splittrat sig i flera stammar, som val bibehollo naninet Heruler, men nedsatte sig sk ilda från hvarandra, allt efter som de funno eller erdfrade boståder. De hafva så vål i detta afseende, som ork i deras vilda sått att fiira krig, den storsta likhet med de sednare Norrmånnen. *) Claud. BInmertin. Panegyr. I. Blaximiano Aug. diclus C" p. SO ed. Jæger. Har slirifves Chnibones. Bien i Pane- 8>‘*. I. c. 7 slirifves rattare Caviones. Uppenbart aro dessa aviones (i analogi med Aribert och Cliaribert) Taciti Aviones ' elm’ e' 40), Varnernas grannar vid Ostersjon. -^i) Utom Plin. Hist. nat. IX. 27 antydes detta nf den i o:te seklet lefvande Sidon. Apollinaris VIII. 9: Ilic glnucis Ilerulus genis vagatnr, Imns Oceani eolcns recessus, Algoso prope eoncolor profundo. 4
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page 1
(10) Page 2
(11) Page 3
(12) Page 4
(13) Page 5
(14) Page 6
(15) Page 7
(16) Page 8
(17) Page 9
(18) Page 10
(19) Page 11
(20) Page 12
(21) Page 13
(22) Page 14
(23) Page 15
(24) Page 16
(25) Page 17
(26) Page 18
(27) Page 19
(28) Page 20
(29) Page 21
(30) Page 22
(31) Page 23
(32) Page 24
(33) Page 25
(34) Page 26
(35) Page 27
(36) Page 28
(37) Page 29
(38) Page 30
(39) Page 31
(40) Page 32
(41) Page 33
(42) Page 34
(43) Page 35
(44) Page 36
(45) Page 37
(46) Page 38
(47) Page 39
(48) Page 40
(49) Page 41
(50) Page 42
(51) Page 43
(52) Page 44
(53) Page 45
(54) Page 46
(55) Page 47
(56) Page 48
(57) Page 49
(58) Page 50
(59) Page 51
(60) Page 52
(61) Page 53
(62) Page 54
(63) Page 55
(64) Page 56
(65) Page 57
(66) Page 58
(67) Page 59
(68) Page 60
(69) Page 61
(70) Page 62
(71) Page 63
(72) Page 64
(73) Page 65
(74) Page 66
(75) Page 67
(76) Page 68
(77) Page 69
(78) Page 70
(79) Page 71
(80) Page 72
(81) Page 73
(82) Page 74
(83) Page 75
(84) Page 76
(85) Page 77
(86) Page 78
(87) Page 79
(88) Page 80
(89) Page 81
(90) Page 82


Forn-nordiskt bibliothek

Year
1847
Language
Swedish
Volumes
5
Pages
408