loading/hle�
(59) Page 51 (59) Page 51
vandet af Herulerna vid asowska sjdn, hvilka då Alarik såsom konung beherrskade, alldenstund Jorn. beråttar, att de, trots deras snabbhet i krigiska rbrelser och vighet i vapens handterande, likval blifvit besegrade af de gothi- ska krigarne, som voro battre bevåpnade. (Jornand. de reb. Get. c. 25; Roderic. Toletan. I. 18). Samma ode, som Herulerna,; tråffade snart derefter Æstyerna vid O- stersjiin och de fiesta folken i deras grannskap, hvaribland Rugiema och såkerligen åfven Herulerna vid Oder. Ja det synes till och med, att Hermanriks valde stråckt sig ånda till Skandinavien (Jornand. 1. c. Am. Marcel!. XXXI. 3). Det stora Gothrikets upplosning i fiiljd af Hunnernas inbrytande i Europa, åndrade alla ostliga folks tillstånd; nåstan alla sarmatiska folk utbytte det gothiska våldet mot det hunniska oket. Afven de fiesta tyska folk, som ej kunde rådda sig undan den obesegrade fienden genom tidig flykt och utvandring, såsom V’estgotherna i de ro- merska provinserna, eller i vestligare belågna bergstrak- ter, kommo under de asiatiska erofrarne; bland de forstå tråffade detta ode Herulerna, derefter Ostgotherna, Ge- piderna, Vandalerna och sednare de fiesta tyska folk. Så långe Herulerna stodo under hunniskt valde, om- talas de icke. Blott litet erfar man om deras stamfor- vandter vid Ostersjon, hvilka i foljd af Hunnernas fram- skridande vandring mot vester blifvit med de gothiskt- vandaliskt-sveviska folken våldsamt trångda från sina bo- hingsplatser. Det år detta stora vandringståg af germa- niska folk från Ostersjon och det inre Tyskland ofver Alperna, som den fruktansvårde Radegais *) anforde. Det var en blandning af gothiska, vandaliska, alaniska, sve- viska och sarmatiska folk; Gepider, Heruler, Burgundio- ner, Sachsare, Vandaler, Alaner, Quader, Alemaner, Sar- mater, Paunonier uppgifvas dervid serskildt. (Blott Hie- ronymus, ep. 91 p. 748 ad Ageruchiam de Monogamia nåmner Herulerna.) En del gick uti Italien under (406); #) Hos de fiesta forfattare dallas Lan rcx Gothorum, ge- nere Seytlia. N. Mareschalcus Turius in annal. Herulorum ac Vandalorum lib. II. [se Mascou, Gescli. d. Deutschen I. 546] forfar temligen godtyckligt, då lian kallar Rhadagais Herulo- rum Vandalorumque regem: ty ingen balla betecknar honom så.
(1) Front Board
(2) Front Board
(3) Front Flyleaf
(4) Front Flyleaf
(5) Page [1]
(6) Page [2]
(7) Page [3]
(8) Page [4]
(9) Page 1
(10) Page 2
(11) Page 3
(12) Page 4
(13) Page 5
(14) Page 6
(15) Page 7
(16) Page 8
(17) Page 9
(18) Page 10
(19) Page 11
(20) Page 12
(21) Page 13
(22) Page 14
(23) Page 15
(24) Page 16
(25) Page 17
(26) Page 18
(27) Page 19
(28) Page 20
(29) Page 21
(30) Page 22
(31) Page 23
(32) Page 24
(33) Page 25
(34) Page 26
(35) Page 27
(36) Page 28
(37) Page 29
(38) Page 30
(39) Page 31
(40) Page 32
(41) Page 33
(42) Page 34
(43) Page 35
(44) Page 36
(45) Page 37
(46) Page 38
(47) Page 39
(48) Page 40
(49) Page 41
(50) Page 42
(51) Page 43
(52) Page 44
(53) Page 45
(54) Page 46
(55) Page 47
(56) Page 48
(57) Page 49
(58) Page 50
(59) Page 51
(60) Page 52
(61) Page 53
(62) Page 54
(63) Page 55
(64) Page 56
(65) Page 57
(66) Page 58
(67) Page 59
(68) Page 60
(69) Page 61
(70) Page 62
(71) Page 63
(72) Page 64
(73) Page 65
(74) Page 66
(75) Page 67
(76) Page 68
(77) Page 69
(78) Page 70
(79) Page 71
(80) Page 72
(81) Page 73
(82) Page 74
(83) Page 75
(84) Page 76
(85) Page 77
(86) Page 78
(87) Page 79
(88) Page 80
(89) Page 81
(90) Page 82


Forn-nordiskt bibliothek

Year
1847
Language
Swedish
Volumes
5
Pages
408