loading/hle�
(11) Blaðsíða 11 (11) Blaðsíða 11
li ■visa sig, huru onaturlig och osannolik denna fdrutsåttning i sig sjelf år. Det må ingalunda nekas, att ju angelsach- siska språket i sednare tider mera utbildat sig och tagit inverkan af fremrnande inflyteiser: omisskå nbart år infly- tandet af det frankiskt-tyska, och det ar åfven naturligt, sedan danskarne blefvo ett herrskande folk i England, att i uttalet, bildningen o. s. v. mycket danskt inblanda- des i det angetsachsiska; inen det år klart, att denna blandning alldeles icke varit så stor, som ofta påstås, och att danskarne antagit mycket af angelsachserne, som hos de sednare anses hårflutit från de forrå. Norrmånnens for- stå anfall på England skedde inot slutet af 8 seklet, 787, 795‘j; snart komino de i talrika skaror, hårjade kusterna, och då de funno tillfållct lågligt, biirjade de att dfver- vintra i det båttre landet. Nu uppstod emellan norrmån- nen eller danskarne och angelsacbserna en oafbruten strid: de fiirre blefvo omkring 878 herrar ofver hela landet, men genom Alfreds klokhet och tapperhet fdrdrifna: en del af dem tvingades att antaga dopet och erhdll derfore tillåtelse att qvarblifva i landet, dock under forpligtelse att gdra de hedniska danskarne motstånd. Alfreds fdr- trållliga inråttningar fdrfdllo under hans efterfdljare; norr- månnen fornyade sina anfall; mot slutet af 10 seklet fat- tade de fast fot; blott genom penningar och tribut uppe- holls den afgorande katastrofen. Danskarne, som till en del tjenade i kungliga båren, voro for sitt fbrtryck all- månt fdraktadp; år 1002 dfverfdllo angelsacbserna på en bestånid dag sina fdrtryckare och nedgjorde en stor del af dem. Men blott mågtigare upplågade kung Svcns vrede, flera år efter hvarandra hemsdkte han fruktansvårdt dn, till dess ban åndtligen blef grundlåggare af en ny dansk dynasti i England. Fdrhållandet mellan angelsachser och danskar var helt och hållet fjendtligt: svårligen upp- togo de fbrre af de sednare mer, ån hvartill noden tvang dem; omvånda fiirhållandet måtte oltare ha intråflat, helst angelsachserne i bildning vida ofvertråffade sina vedersa- liare. Bland angelsachserne bildade sig ganska tidigt en skaldekonst, reilan i 7 seklet blomstrade Caedmon, en man af ringa biirkomst, men af hdgt sinne, hos hvilken ingifvelsens beliga kålla qvalido rik och outtdmlig; den *) Turner, II. 02.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408