loading/hle�
(47) Blaðsíða 47 (47) Blaðsíða 47
VI nid och en vidskepiig Vordnad for alt, som kommit ifrån Rom: hvilken med Tiden så småningom rotats i Landet, och blifvit uti gemene Man inplantad.. . . Runstens Tiden utgor sålunda et helt annat Tid- hvarf, an det någre tiltagsne Skribenter fdrr vågat at ntsåtta, då de det samma begvnt icke allenast ifrån Odens Hitkomst, utan ock långt darofver. Huru lange det va* rat, skulle val tåmligen kunna slutas af de hiir ofvanfor anforde Runstenar, emedan ingen dåribland kan visas vara yngre an 200 Ar efter detta Tidhvarfs bevislige Rdrjan; men mera stadfåstes denne Runstens-Tidens Grans af sjålfva Stenslagen; och någre Runstenars Slåttning, som på Gråstenar icke, utan med mycken Moda och Konst, kunnat varkstållas. Således finner man val stun- dom en eller annan mera slåt Runsten, ån de vanlige; såsom vid Rro Kyrkodor, Rant. 262: vid Wekholms Kyrka i Vapnhuset, Baut. 609; i Sacristidoren til Sig- tuna Stadskyrka, och inom Eskilstuna Kyrkodor, brede- vid den, som omtalar Ingvars Fard; Och måtte man i anledning dåraf undra, hvarfdre Folk velat spilla Tid och Arbete på de mera hårde och ojåmne Gråstenar, om de, då Runstenar biirj it at nthuggas och under det dylike grofre Stenar lange dårefter blifvit til Runristning bru- kade, haft Tilgang på et sådant blutare Stenslag, hvar- uppå Skrift och Ritning med mindre Besvar, an uppå desse, efter skedd Politur kunnat blifva både nåttare och fullkomligare? Nu emedan alle Ingvars Stenar, och de olrige Runstenar, som efter dem blifvit tilredde, meren- dels åro grofve Grfistenar; så sluter jag forst deraf, at de blbtare och til Uthuggning tjånligare Stenslag, som fås från Oland och Gotland, ofver 100 Ar efter Ingvars Rod ånnu icke varit til sit Itruk bekante. En gammal Runskrift, som Peringskjold beskrifvit in not. ad vit. Theod. R. p. 458, beviser nåstan at våre Runstenshug- gare varit okunnige om denne Skilnad imellan Stensla- gen, til dess Goiland åter kommit under Svenskt Ilerr- skap, och man dår på Landet fåt Stenbrotten i gång; hvilket jag intet ser stort fdrr, men vål senare, ån nyss- nåmnda Årtal kan halva timat. Når de, som bestyrt °m denna Runskrift, på hånne arhållit detta til Berbm och Loford: thiv farthi Stin thini af Gutlat. d. å. de forde denne Sten af Gotland; så år det nog Bevis dår- L
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Blaðsíða 51
(52) Blaðsíða 52
(53) Blaðsíða 53
(54) Blaðsíða 54
(55) Blaðsíða 55
(56) Blaðsíða 56
(57) Blaðsíða 57
(58) Blaðsíða 58
(59) Blaðsíða 59
(60) Blaðsíða 60
(61) Blaðsíða 61
(62) Blaðsíða 62
(63) Blaðsíða 63
(64) Blaðsíða 64
(65) Blaðsíða 65
(66) Blaðsíða 66
(67) Blaðsíða 67
(68) Blaðsíða 68
(69) Blaðsíða 69
(70) Blaðsíða 70
(71) Blaðsíða 71
(72) Blaðsíða 72
(73) Blaðsíða 73
(74) Blaðsíða 74
(75) Blaðsíða 75
(76) Blaðsíða 76
(77) Blaðsíða 77
(78) Blaðsíða 78
(79) Blaðsíða 79
(80) Blaðsíða 80
(81) Blaðsíða 81
(82) Blaðsíða 82


Forn-nordiskt bibliothek

Ár
1847
Tungumál
Sænska
Bindi
5
Blaðsíður
408