loading/hle�
(22) Blaðsíða 22 (22) Blaðsíða 22
22 Iiistoriska vardet, sá fSr man likvál icke tillágga detsam- ma för stor betydelse: áfven Snorre var tillfreds, om han hade en tradition framför sig , som för dess Slder, för dens anseende, som meddelat honom den, eller af andra skál tycktes honom ága nagon auktoritet, och han ansag sig beráttigad att upptaga den, utan att sardeles bekymra sig om dess beskaflenhet. I hvad som skall hafva tilldragit sig mellan de nordiska regenterne och andra hinders beherrskare, förekomma origtiga uppgifter, hvilka tydligen bevisa huru otillförlitlig traditionen kan vara i afseende pá nyare tider och hándelser, hvilka ligga helt nára; man tillegnade sig gerna livarje drag, som kunde försköna framstállningen och göra den mera intres- sant: utan betánkande tillskref man sina furstar och bjeltar fremmande bedrifter. 1 och för sig ár det vál möjligt, att en hándelse ofta tilldragit sig pS ett likartadt sátt: det visar, ságer en historieskrifvare*), en ringa erfarenhet inom historien, att af tvenne tilldragelser för- neka den ena, emedan i ett annat land och arhundrade en annan varit likartad med denne. Men en belt annan sak ár, om vi taga de krönikeskrifvares manér i betraktande, hvilka íinna ett nöje uti att lámpa vissa berátteiser pS sitt land, att likheterna för ofta intrada, eller att de likartade hándelserna áro i sá hög grad in- (firiduella, att de svariigén kunna hafva tilldragit sig pS fullkomligt samma sátt; s3 ár, för att blott anföra ett exempel, Sigurd Jerusalemsfararens historia, sS vidt den hos Snorre förekommer, öfverallt med origtiga och 1S- nade drag genomváfd: hvem skall t. ex. tro det före- gifvandet, att konung Sigurd gjorde hertig Roger af Si- cilien till konung, hvilken, som bekant ár, först langt sednare erhöll af pSfven den konungsliga várdigheten? Om nárvaron af en norsk konung i Jerusalem underrát- tar oss detta konungarikes historieförfattare; men om hans fárd till Constantinopel finnes ej den ringaste un- derráttelse; det mottagande han skail hafva rönt vid A- lexii hof, ár sS stStligt och váckte ett sS stort uppseende att det ár obegripligt huru Anna Comnena, sSvál som de andra författarne, icke hafva ett ord att sága derom; omstándigheterna vid hans vistelse derstádes áro alldeles ’J Jofi, v. niiiller Sckwcizei-Gescliiclitc I. 611, aldre uppl.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald