loading/hle�
(27) Blaðsíða 27 (27) Blaðsíða 27
<27 af dess Faunas alster, och för denna slutsats fá vi yt- terligare stöd, dá vi betrakta jordytans tata omvexlingar af öppna sllitter, djupa skogar, sandiga fiilt, stela berg och, i den högre Norden, snöbetackta fjall. Isynnerhet dessa sistnamnda máste utöfva ett stort inflytande pá förbredningen af Nordens organiska alster, helst hvarje art af dessa har stammhall pa ctt bestiimdt afstánd frán den stiindigt liggande snön. Da vi vilja indela regionerna för de skiljda djur- och viixtarter, som finnas pa vár Halfö, sa erhalla vi den siikraste indelningsgrund, om vi utgá frán de snötáckta fjálltopparna i Norden och ned- stiga derifrán át de lágre liggande trakterna, samt vidare följa denna rigtning át söder, ánda till Halföns sydspets. Vi' skola dá erfara, att vissa arter af djur, liksom af váxter, endast förekomma i den högsta regionen bland de stándigt liggande snödrifvorna, samt att andra djur och váxter förekomma i de frán snöregionen mer och mer aflágsna trakterna; och samma förhállande eger rum antingen vi indela regionerna i vertikal eller horisontel rigtning, med den skilnad, att regionerna i den sednare áro lángt bredare án i den förra*). Vi indela vár Skan- dinaviska Nord i följande regioner för váxter qcIi djur**). 1) Snöreijinnen: denna strácker sig frán de högsta snöfjállens toppar ned till den första busken. I denna region förekomma átskilliga lichener och mossor, och af phanerogamerna nástan blott nagra isváxter. Af Dágg- djur tráflas i denna region: Gulo borealis, Cnnis Lago- jjus , Le/tus borealis, Cervus Tarandus och Mustela vulgaris***). 2) Vidc- och Björkregionen; hár förekomma eller hit uppstiga: Lcmtnus Norvegicus, — rutilas, — rnfo- canusy — agrestis, Canis Vidpes, — Lupus, Ursus Dct Sr lslart att denna fördelning cndast giiller för kög- SOimnaren; mot vintrcn vidgar sig snöregionen löngre ned ocli med dcn llj tta djuren ock foglarna mcr eller mindre lángt ned fran liögfjallen. Jcmför Skandinnvisk Fauna, Fonlarna, I. Band. sid. XVI. ocli II. B. sid. 104. ***) Ilar /ir blott fraga om livarje arts öfra eller norra grans ; de liar uppr/iknade djurarternas nedra grans ligger myclset o- lika át söder t. cx. Gulo borcalis lemnar sallar fjalltrakterna; Mustela vultjaris dercmot föreltommer anda ncd i det sydliga- stc Slsánc.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald