loading/hle�
(29) Blaðsíða 29 (29) Blaðsíða 29
‘29 Kontinentcn till den Slcandinaviska ITalfön? Det iir en frSga, som hvarje tankande sakert gör sig, dS han be- sinnar att landet ar omgifvet af ett s5 bredt haf, att de alls icke hafva kunnat simina deröfver. För somliga af dem kunde man máhanda i nödfall antaga, att de un- der vintern gatt öfver pá isen; men detta later icke tiinka sig för alla, minst för Mullvculen, eller för dem som ligga i hide eller sömn under den kalla arstiden: Björnen, Igelkottcn, Graflingen, Hasselmusen, Redan af dessa zoologiska data tvingas vi antaga, att suclra Skcine forclom varit lanclfast mecl norva Tyskland. Detta ar' det enda sa11, hvarpS vi kunna förklara niimde zoo- logiska fenomener, pa hvilka man först i senare áren blifvit ratt uppmiirksam. Det har nemligen med full- komlig visshet blifvit Sdagalagdt, att Skandinaviens jord- yta — lika som ílera, om ej de flcsta liinder pá jor- den — ar stadd i en jemn rörelse, ehuru denna sker sáj smáningom, att den för stunden iir omárkbar och blott under lángro tidsperioder kan varseblifvas. Den bestár deruti att, om vi antaga hafsytan som ett jemnt och stillastaende plan, sá finna vi att, i förhallande till detta plan, de norra trakterna af Skandinaviska vallen höja sig, de södra sánka sig, samt att de trakter, som iigga mellan höjningen och sánkningen, beíinnas stándigt bibehSIIa samma relativa höjd till hafsytan. Rörelsen ár sSledes att betrakta som en tvaarmad háfstSngsrörelse. Genom márken, inhuggna pS klippor vid Östersjöns kust, har nian kornmit tjll full visshct derom, att landet höjer sig samt att höjningen sker pS hvart hundrade 3r: vid Bottenviken ...............-íý till fot. — Sandhamn i Stockholms Skárgard kring 4 « — ITartö utanför Norrköping.............2 « 9 tum. — Askö i Östgöta skáren.................1 « 6 « — Skallö vid Calmar.....................— 7 S 8 « Sydligare har ingen landthöjning förmárkts vid den- na kust; vid Carlskrona, Carlshamn och Sölvitsborg márkes alls ingen förándring mellan landets och hafs- ytans relativa höjd, och har icke hellor fran urminnes tider förmárkts. Vánda vi oss hárifran till vestkusten, sS márkes ingen höjning förr án vld Glumstén, ofvanom Falken- berg, der den likvál ár mycket obetydlig; vid Mar-
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald