loading/hle�
(33) Blaðsíða 33 (33) Blaðsíða 33
33 hafsytaji, eller pS annat satt befunno sig i sSdant skíck (t. ex. voro tackta af is), att de ej kunde af lefvande varelser bebos. Endast genoni att antaga detta kunna vi förklara det zoologiska fenoinén, att Stskilliga af de djurarter, som frán söder hit inkommit efter förstörelse- perioden, ocb saledes tillhöra landets aldsta postdiluviana Fauna, harstades aldrig funnits lángre át norr án Skáne t. ex. Urus, Bison, Ursus spelæits, Cervus Tarandus (fossilis), Sus Aper m. fl. Hade landet stráckt sig lángre át norr och der varit beboeligt, sá hade de utan allt tvifvel áfven begifvit sig dit. Detta fenomen synes áda- galágga, att Skáne den tiden (dá det var landfast med Tyskland) utgjorde den stora germaniska kontinentens norra grans. Jag kommer straxt att námna flera data, som synas mig bevisa samma ásigts riktighet. Sedan höjningen af de norra trakterna börjats,Toch troligen sedan den en lángre tid fortfarit, afsattes pá si- dorna af de ur hafvet smáningom uppstigande bergen, dessa márkvárdiga Snaekhankar, som nu finnas lágrade pá mycket olika höjd, sá vál vid stránderna af Ostersjön som Vesterhafvet. Átt landet sedan den tiden, dá de första_ afsattes, betydligt höjt sig, ser man deraf, att vid Ostersjösidau tráffar man dem pá en höjd af nára 100 fot öfver hafsytan och vid Vesterhafssidan tráffas sádana, som ligga kring 5S0 fot öfver hafvet, — och dock hafva de alia tillkommit under hafsytan. — Af de snáckbankar, som áro lyftade ur Vesterhafvet, bestá de öfverst liggande, och sáledes de som först uppstigit ur yágen, af sádana arter eller former, som nu lefva i den kallare zonen, yid Grönland och Spitsbergen; de nederst liggande af arter, hvilka nu lefva i det haf som sköljer samma bergs fot, och de mellerst liggande áro blandade af arter, som tillhöra báde Spitsbergens kallare zon och Skandinaviens mer tempererade. Háraf synes otvunget följa, att dá bergstopparna först stucko upp ur vattnet, liade detta en mycket lág temperatur, má handa sá lág, att deri inga lefvande varelser kunde trifvas; och hári torde man böra söka den rátta förklaringsgrunden till det. faktum, att pá den landtrygg, som skiljer Vester- hafvets snáckbankar frán Östersjöns, icke íinnes nágon enda qvarlefva af organiska varelser frán denna postdilu- viana tidsperiod- 5
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald