loading/hle�
(36) Blaðsíða 36 (36) Blaðsíða 36
hela Skandinavien Sler blefve betackt med glacierer; ifall höjningen alltjemt fortfore. Om vi antaga, som vi val maste, att Skandinavien efter förstörelseperioden fatt sina vaxter och djur fran de stiillen, som Iago utanför gransen af harjningen, sá blir det en gifven följd, att Skandinaviens áfven allra áldsta tili denna verldsperiod hörande Fauna, ár vida yngre án de lánders, hvarifrán denna Fauna hit inkommit. Om clen s. k. Brons-áldern. Det ár bekant, att egentligen dansken Thomsen, genom sin 1836 utgifna "Ledtraad til nordisk Oldkyndig- het”, och tysken Lisch stadgat den indelning af före- funna fornsaker efter sten-, brons- och jern- áldrarne, hvilken af mánga nyare blifvit antagen. Man har látit serskifda folk representera hvardera af dessa áldrar. Sá har t. ex. den i sá mánga afseenden förtjente Nilsson látit stensakerna vara qvarlefvor efter Lappar eller Finnar, bronssakerna efter Celter och jernsakerna efter Germanska stammar. Lisch deremot láter stenálderns minnesmár- ken hárröra frán ett obestámdt förhistoriskt folk, brons- álderns frán germanska stammar och jernálderns frán Vender och Slaver. Schreiber áter ar af den mening, att bronsáldern föregátt stenáldern, pá sá sátt, att de germanska stammarne, som éftertrádde och fördrefvo Celterna, voro sá ráa, att de begagnade verktyg och redskap af sten och utrotade den gamla celtiska brons- kulturen. Afven átskilliga saker frán jernáldern anser han för celtiska. Ofvanstáende visartbást, hvilka stridiga ásigter ráda i dessa ámnen och serskildt rörande bronsáldern. Vid flera tillfállen har utg. haft tillfálle att i förbigáende ytt- ra sin tvekan rörande dessa skarpt demarkerade perio- der; sednast i Studentbladet och Sigtuna-beskrifningen. Det i etnologiskt afseende obestámda och sváfvande Cel- ter-namnet har jemvál uppkallats vid sidan af bronssa- kerna. Áfven i Sverige har man efter bronsens förefin- nande sökt bestámma Celternas yttersta gránser. Geijer upptog dock aldrig detta namn i Svenska historien. Reu- terdahl anförer det vál i förbigáende i sin kyrkohistoria
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald