loading/hle�
(39) Blaðsíða 39 (39) Blaðsíða 39
50 baka, som början af sjelfva landets beboende; och man tanker sig vid samma tidpnnkt en hel skara af utllirda smeder och snart sagdt en öfverproduktion af konstfulla "dvergasmiden” samt metalliska lyxvaror i öfverílöd, livilka till och med al' beröinda historieskrifvare ansetts hafva betydligen tyngt pá den utlándska handelsvágen. Febuserande poeter med fixa ideer skola vál ocksá vara' nog seglifvade för att annu ett halft sekel be- sjunga de jernrustningar och vapen, som Sveriges ur-in- vánare förmenas hafva mangrannt burit och sjelfve pro- ducerat, ehuru en sádan konstodling íörst smáningom uppkomrrier med Rusttjensleri under Folkungaáttens tider. Ren inhemska bergverksrörelsens uráldrighet har man velat bevisa genom det omtalade förrádet pá me- taller i áldsta tiderna, genorn de vid vára gamla grufvor befintliga stora varphögar, jemte rymderne af sjelfva gruföppningarne, samt geriom namnet Hedcngrufvor, hvilket i nágra landsorter förekommer. Det bör harvid ihogkommas, att underráttelserna om metallers hrukning i várt gamla Sverige aldrig be- ledsagas af den ringaste anledning till inhemsk tillverk- ning al' metallen, dá rnan deremot kánner, huru nord- boarne öfvade ett vidstráckt sjöröfveri pá fiera kuster och derifrán hemförde rika byten. Man har, anmárker Ángman*), vid Bergen i Norge funnit en urna af kristall, hvaraf likvál ej kan dragas den slutsats, att glastillverk- ningen var kánd i Nordcn, helst man icke en gáng hade det gröfre slag deraf, som begagnas i fenster. Biskopsstjftens, domkapitlens och klostrens inrátt- ning rnedförde icke blott utlanningars infiyttningar, utan satte ock svenskar i nödvándighet att resa fill Rom, Paris och nndra orter. De förre inkommo för att gifva skick át námnde inráttningar; oeh sáledes bör man tro, att dertill valdes personer af större skicklighet, hvilka genom vetenskaper och allmán bildning kunde meddela nytt Ijus át det folk, med hvilket de nu införlifvades; de sednare áter voro gemenligen sádane, som i följd af lyckligare framsteg i tidens lárdom, och oftast]]af mera ansedd hárkomst, hesökte universiteterna och páfvestolen, i afsigt att framdeles vinna stift och högre einbeten vid *) Vitt. Ilist. o. Aut. Akad. Hanill. VIII.
(1) Blaðsíða 1
(2) Blaðsíða 2
(3) Blaðsíða 3
(4) Blaðsíða 4
(5) Blaðsíða 5
(6) Blaðsíða 6
(7) Blaðsíða 7
(8) Blaðsíða 8
(9) Blaðsíða 9
(10) Blaðsíða 10
(11) Blaðsíða 11
(12) Blaðsíða 12
(13) Blaðsíða 13
(14) Blaðsíða 14
(15) Blaðsíða 15
(16) Blaðsíða 16
(17) Blaðsíða 17
(18) Blaðsíða 18
(19) Blaðsíða 19
(20) Blaðsíða 20
(21) Blaðsíða 21
(22) Blaðsíða 22
(23) Blaðsíða 23
(24) Blaðsíða 24
(25) Blaðsíða 25
(26) Blaðsíða 26
(27) Blaðsíða 27
(28) Blaðsíða 28
(29) Blaðsíða 29
(30) Blaðsíða 30
(31) Blaðsíða 31
(32) Blaðsíða 32
(33) Blaðsíða 33
(34) Blaðsíða 34
(35) Blaðsíða 35
(36) Blaðsíða 36
(37) Blaðsíða 37
(38) Blaðsíða 38
(39) Blaðsíða 39
(40) Blaðsíða 40
(41) Blaðsíða 41
(42) Blaðsíða 42
(43) Blaðsíða 43
(44) Blaðsíða 44
(45) Blaðsíða 45
(46) Blaðsíða 46
(47) Blaðsíða 47
(48) Blaðsíða 48
(49) Blaðsíða 49
(50) Blaðsíða 50
(51) Saurblað
(52) Saurblað
(53) Band
(54) Band
(55) Kjölur
(56) Framsnið
(57) Kvarði
(58) Litaspjald