loading/hle�
(8) Page 8 (8) Page 8
8 bara ting, som öfvergingo obildade menniskors fattning. Naturligt dS, att de funno nagot magiskt i bokstafsskrif- ten och att de af runor tillade den namn. Den förste, som, sa vidt vi kanna, harledt runor- nas namn af hemligt taslande, var Hadrianus Ju- nius i sin Batavia. Spelman, i brefven till Worm, bekráftade denna eller den beslágtade hárledningen af iönlighet, och tillade en tvafaldig grund för namnet: 1) att de áro sá skiljda fran andra folks bokstáfver; 2) att de voro mest beryktade sSsom hemliga kunskaper. Men om en- ligt min tanka denna benámning först uppkommit i nor- den, sS kan den náppligen ha hárílutit af-olikheten med andra folks bokstáfver, helst visserligen inga sSdana voro förut kánda i dessa lánder. Spelmans Ssigt har blifvit omfattad af Somner, Loccenius, Frans Junius, Schilter, Wachter, Fritsche, lhre. Worm ater hárleder runornas namn af rynnor, plogfSror, eller af rennor, vattenledningar, emedan grund- dragen till runorna, inhuggna i sten, likna sadana kana^ ler. Bpggedera Sterfinnas i tyskans Rinne eller Rönne. Vi erkanna, att denna Worms tanka viínar om sinnrik- het, och att afven den omslándigheten talar derför, att romarne med exarare betecknade skrift; áfvensom grekernas urSldriga sátt att skrifva, oafbrutet án till höger án till venster, likasom dá man plöjer, kallades povavQoifijifdy. Vi undra sSiedes ej pS att Eckhart, Keysler och andra tyskar, samt sednare svensken Da- lin, omfattat denna Ssigt. Men dS vi funnit sjelfva or- dets sanning och betydelse, synes det otjenligt att fram- leta det ur andra, med ándring af en och anmn bokstaf. Stiernhielm hárleder det af svenska ordet röna, erfara, utforska. Men hvad vi förut anmárkt, gáller afven hár. Sjelfva ordet röna kommer ock helt natur- ligare af runa sSsom grundord, betecknande nSgot för- doldt. Afven tyskarne bruka runen för frSga; Schilter har funnit det i liknande betydelse med Svenskarnes röna. Flvarken hos Ulfilas eller angelsachsiska öfversátt- ningen har jag funnit ritnn i betydelsen af hokstaf. Frálsarens ord hos Lucas ^av xegmav Stergifves ainana wrtita. Och wruta synes vara beslágtadt med sachser- nes gewrit, skrift, bokstaf, som kommer af writan oeh i engelskan ánnu heter to write. Ja i tyskan finnas


Forn-nordiskt bibliothek

Year
1847
Language
Swedish
Volumes
5
Pages
408