loading/hle�
(11) Blaðsíða 11 (11) Blaðsíða 11
11 Z_) Tlan bes'órger, efter Formandens lieslemmelse, be- kjendtgjort, naar Möder skulle holdes, ved Omgangs- brev, hvori angives de vijfligsle Sager, der skulle forelages og overveies. 3) Paa Möderne samler han Slemmer ved Foleringer. 4_) IIan for/aller EJterretningen om Selskabets Forhand- linger til Indrykkelse i Tidsbladet. 5J Han gjör aarligen Berelning til Kassereren om Med- lemniernes Jtntal, og lwor s/orl Bidrag enlwer yder. 6J Til Secretair skal a/tidvœ/ges el Med/eni aj Oldskrijt- MJde/ingen. Han er denne y/Jdelings Ordjörer i Sam- menkomsterne, og giver i samme EJlerrelning om Frem- gangen med dens y/rbeider. jr. 15. Kassererens P/igter: 1_) Han Jörer en Kassebog og indjörer i den saml/ige Indtœgter og Udgijler, dem han modtager og udbeta- /er , ved Dag og med Nummere aj de ti/ begge I)e/e henhörende Beviser. H/le Begninger maae, ]or at kunne betales, vœre til Udbeta/ing paalegnede aj For- manden, eller i hans Forjald aj Fice-Formanden. 2) Da Se/skabet, Jor at undgaae Op/ösning, skal söge at erlwerve sig et fast Fond, og derfor op/œgge og gjöre Jrugtbringende omlrenl ’ af sin aarlige Jndtœgt, saa skat han sörge Jor, at saadant skeer. 3_) Ilan maa /uwe sit aarlige Regnskalt saa betids fœr- digt, at det kon Jremlœgges i Se/skabels Januar-Möde, )'wornœsl det aj/everes ti/ udra/gtc Ej'tersynsmœnd. Hvad Udsœtte/ser , disse maatte anlegne, besvares af Kassereren, og ajgjöres i nœste Möde, hvorej'ter Regn- skabel indrykkes i Tidsbladel. Se/skabets Sam m e n k o m s t e r og de Forhand- t i ng e r der Joretages. JT. 16. Selskabet holder ordent/igvis 4 Sammenkomster om Aaret i ethvert Fjerdingaars Jörsle Maaned; dog ogsaa Jlere, om Jornödenl gjöres. jr.17. Slemmeret have Æres-Med/emmerne, [de overordent- ligej og ordenltige Medtemmer. jr. 18. Ingen Beslulning maa tages, naar ikke i det mind- sle 9 Medtemmer ere tiistede.


Samþykktir

Samþyktir hins Konúngliga Norræna Fornfræda Félags =
Ár
1829
Tungumál
Ýmis tungumál
Blaðsíður
16