loading/hle�
(5) Blaðsíða 5 (5) Blaðsíða 5
Selslcabe t s Formaal. §■ 1. 'S“IskaLets Formaal er Jornemmelig islandske Oldskrif- ters Udgivelse og Forlolkning, men ellers all, /wad der kun tjene til at oplyse det gcunle Nordens Hislorie, Sprog og Olclsager i AlinindeUglied, og derved til at vœkke og nœre Kjærlighed til L'ædre og L'œdreland. §. 2. For at t’irkc til detle JMaal vil Selskabet Jorlrinli- gen beslrœbe sig Jor, Tid efler anden at udgive ctllc is- landshe Sagaer og övrige Oldskrifter, der have Uigtighed for Historien, Oldsagcrne eller Sprogel. Vcd Oldskrif- lernes Udgivelse skal nian söge at undgaae, til sanuneTid al udgive de samrne Færker, som dcn Arna-Magnœanske Commission. Ðd del er et vigligl öiemed ved disseVær- kers Udgivelse, at nære clen paa Jsland gjennem Aarhun- dreder herskende Yndest for clet Jœdrelandske /iogvæsen, saa maae Udgaverne besörges i Qrundsproget sœrskilt. Ved clisse maae samllige Haandskrifler og övrige Iijœlpe- midler mcd Omhyggelighed benyttes. For al aabne deslo Jlere Adgangen lil Oldskrijlernes Læsning, maa cler til- lige sörges J'or Oversœllelser, især danske, af c/e vigli- gerc Sagaer. Til al besörge disse Værker ndgivne er af Selskabels Mec/lemrner sarnmentraadt cn AJcleling , be- ncepnt OldskriJl-AJilelingen, der udjörer de ved Uclga- verne furnödne vidcnskabelige Arbeider, og paa egeleller en Boghandlers Forlag mecl Selskabets Understöllelse, saafremt scunme behöves , udgiver Værkerne. §• 3. Sel.skabct vil, for al udbrede Bekjendlskáb mecl dels Virken, og vwkke og nære Yndesl Jor dets Formaal, rccl- give el Tidsblacl'. Dette Blacl, sont udgives pauSe/ska- bels Bcgning, og hvoraf hvert Fjerdingaar et Ark skal udkomme, erlwlcle saml/ige Selskabels Medlemmer og andre Scrgens Velyndere uden Beta/ing. Det ska/ indeholde EJ- terretninger om Selskabels Virken, scunt clcls Jiegnskaber, frenrdeles Lileralur-Aumœ/de/ser og andrc korte Bulrag, r) Jurandrct cftcr JJcUcmmclse i Mudcl dctl 5/e -dpril tS'U.


Samþykktir

Samþyktir hins Konúngliga Norræna Fornfræda Félags =
Ár
1829
Tungumál
Ýmis tungumál
Blaðsíður
16