loading/hle�
(7) Blaðsíða 7 (7) Blaðsíða 7
7 og udgives under Formandens uindshrœnkede Bestyrelse. Foruden dette Tidshlad udgives paa SelsLabets Regning et Jiœjleshrijt, der skal indeholde yfjliandlinger, som kunne bidrage til at oplyse Nordens Iiistorie, Sprog og Oldsager ved Iljcclp aj oldnordiske (islandske) Mindes- mœrker, eller disse ved hvilkesomhelst andre Kilder ; lige- ledes ogsaa poetiske JJidrag, der kunnetjene til at vœkke Yndest Jor det gamle Norden. yjfhandlinger og JJidrag maac, J'or al kunne optages i delte Tlœfteskrift, vœre op- lœste i et Möde, og der have vundet -j- af de tilstedevœ- rende Medlemmers JJiJ'ald. Er disses yJnlal ikke deleligt med 3, kaslcs Bröken bort. [Delte Skrijt, so/n udko/n- /ner i tva/iglöse Hœfter, i det höieste 4 til 6 o/n Aaret bör hverl Medlem, dvr i Fölge disse Vedtœgler erforplig- tet til aarligt JJidrag, ogsaa holdex. jr. 4. Selskabet vil ogsaa bejordre Udgivelsen aj andre til dets Formaals Fremme bidragende Fœrker ; og Jremdcles, saasnart det ved Medlemmernes Deellage/se og Velgjöreres Gaver seer sig i Stand dertil, ogsaa paa andre Maader söge at udbrede Bekje/ultskab med og Yndest for det ga/nle Norden og dels Bogvœsen , dog at Selskabets FJovedöiemed, Oldskriflernes Udgivclse, ingensi/ide tabes afSigte. S e l s k a b e t s M e dl em/ner, deres Jnddeling og J1 * lig t er. S. 5. Til Selskabels Medlem/ner i de forskjellige Klasser af Æres-Medlem/ner, [overordentlige3- , ordentlige og brevvexlezule Medlemnier vœlges aglede Mœnd, saavel her i Norde/i, so/n i a/idre La/ide, der vise virksom Deelta- gelse i al fremme Selskabcls For/naal, jr. 6. Selskabet vil saaledes ansee det for en Hœder, som Ær e s /n e dle m/ne r at tileg/ie sig ophöiede Hœders- mœnd, so/n vise dels Bestrwbelser Y/idesl og Uelvillighed. JT. 7. [Ligeledes vil Selskabet sögelJœder ved som overor- dentlig e Medlemmer at tilegne sig saadanne Yndere og Dyrkere aj Fidenskab, der t/ied Virksomhed og Under- stöttelse bidrage lil at Jrem/ne dets Formáal, men hvis Stilling dog ikke tör lade for/node , at de selv ville umid- delbart deeltage i Selskabets Forhandlinger og Arbeider*. 1) bortfalder ifúlge Besitmmelse i Jlíodet dcn 15 HTarts 1827. bartfalder ifólge Bedutnin^ pua Módel den 10 Jan 1826.


Samþykktir

Samþyktir hins Konúngliga Norræna Fornfræda Félags =
Ár
1829
Tungumál
Ýmis tungumál
Blaðsíður
16