loading/hle�
(8) Blaðsíða IV (8) Blaðsíða IV
IV som de der have skrcvet cller ladct skrivc en Saga, kan man blot kaldc dem Ned- skriverc cller Afskrivere, i dct höiestc sige at de havc skriftligcn redigerct den alle— redc forefundne Teit, Naar derimod, hvad sjældcn finder Stcd i vor Oldtidsliteratur, en eller anden Yidenskabsmand optræder som virkclig selvstændig Gransker eller kri- tisk Bearbeider af det allerede forhaandcnværcnde Stof, da undlader han iigesaalidt hcr, som andctsteds, at navngive sig. Sagaerne, som den længste Tid forplantcdcs ved mundtlig Tradition, bcgyndte ikke at ncdskrives förcnd henimod sin Slutningspcriode, ellcr omtrent ct Aarhundrcde för den Tidspunkt, da de ophörle at fremstaa uiniddclbart afFolkcts egcn Mund, med andre Ord: ophörte at være Sagaer i egcnllig Forstand, För Aar 1100 blev vel neppe nogcn Saga fört i Pennen, og ved Midten af det 13dc Aarhundrcde kan man vel sige at Saga-Forfattelscn, idetmindste i Norge, ci blev Folkets, mcn Skribenterncs Sag. Af Sagaerne ere de streng historiske de bedstc. Slan har og en Mængde fabel- agtige, tildels endog blotte Ævcntyr; om flere af disse veed man, at de temmelig tidligt vare i Folkemunde, mcn dc flcstc synes dog at værc os opbevarede i cn for- holdsvis nycrc og forvansket Form. Da de historiskc Sagaer erc udsprungne af samme Jordbund som de omhandlcdc Begivenhedcr sclv, cr det klart, at deres eget Indhold viser, til hvilken Literatur, dcn norske i indskrænket Forstand, ellcr den islandske, dc erc at hcnföre. Til den is- landske Literatur liöre saalcdes alle dc Sagaer, dcr som Hovedgjenstand omhandleBe- givenheder paa Island. Hvilke dissc crc, findes nöiagtigen opgivet i Mullers Saga- bibliothek, Istc Bind. Dc ældste ogbcdste ereNjáls, Egils, Vi'gaglúms, Heibar- víga, Gunnlaugs ok Hrafns o. fl. Sagaer; blandt dc yngste er Biskop La]u- rentius’s Saga, forfattet i Midten af llde Aarhundrede, og neppe opstaaet hos Folket, men nedskreven af en Klostergeistlig. PaaFæröerne maa Færeyingasaga (indeholdende dcn fornemste færöiske Æts Historie indtil Midten af Ilte Aarhundrede) være blevcn til; paa Orknöerne ligeledes Orkneyingasaga, der fortæller Jarlernes llistorie indtil Slutningen af 12te Aarhundrede, ligesaa den hellige Magnus Jarls Saga. I Norge have derimod de mange og store saakaldte norske Kongesagaer udviklet sig. De ere nedskrevne, tildels ved Islændinger, i forskjellige merc eller mindre vidt- löftige Bedactioner. Den ældste og korteste (fra c. 1190) er det saakaldte jkgri p, trykt i Fornmanna Sögur lOde B. og Samlinger til dct norske Folks og Sprogs Historie 2dct B. En i Norge skreven fragmentarisk Bearbeidelse er den saakaldte Fa grs ki n n a, skrcvcn omtrent melleni 1230-50. En ældgainmel og fortrinlig islandsk Afskrift af dc vidtlöftige Kongcsagaer fra Magnus den Godc til Magnus Erlingssön er Morkin- skinna, fra omtr. 1200. Andre Bcarbeidelser af de vidtlöftigere Kongcsagaer ere de forskjelligc Bearbeidelser af Olaf Tryggvesöns Saga, Oiaf den Helliges Saga, og de paa- fölgende Kongers Sagaer (Hrokkinskinna og Hryggjarstykki). En korlere Bc- arbeidelse af dc norskc KongesagaCr indtil Magnus Erlingssön, forsynet med en Ind- ledning, indeholdende et Forsög til Kongeslægtens Historie för Harald Haarfagrc, er den bekjendte Hcims kringla, der tillægges Snorr e Sturl as ön (•(- 1211) *I, Sverres Saga bearbeidedcs, som man tror, afKarlAbbed og Styriner (t 1265); Haakon Haakonssöns íf) De her anförte Navne: Fagrskinna, Morkinski nna, Heimskringla o. fl. ere ei gamle, inen opfuudnc af Torfæus, for dcrmcd at bctegne de Haand- skrifter, han bcnytlcdc.
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Saurblað
(238) Saurblað
(239) Band
(240) Band
(241) Kjölur
(242) Framsnið
(243) Kvarði
(244) Litaspjald


Oldnorsk Læsebog

Ár
1847
Tungumál
Norska
Blaðsíður
240