loading/hle�
(9) Blaðsíða V (9) Blaðsíða V
V af den islandske Lagmand Sturla Thordssön (f 1281) der og forfattede Sönnen Kong Magnus’s Saga. Det mest omfattende Yerk over Norges Historie, sammenskrevet paa Island i Slutningen af llde Aarhundrede, er den saakaldte Flatöbog, der indeholder Kongesagacrnc ligcfra Harald Haarfagre til Haakon Haakonssöns Död i dcres allervidt- löftigstc Form, og desudcn indfletter baade Færeyíngasaga og Orkneyingasaga foruden cn Ma;ngde Smaafortællinger (þættir). Her kunne vi altsaa paa cn Maade rcgnc de islandskc Sagaer til den islandske og de norskc til den norske Litcratur. Men efter sainme Princip skuldc man da ogsaa regne Færeyingasaga til dcn færöiske, og Orkneyinga saint Magnus Jarls Saga til den orknöiske Literatur, og man fik saaledes ikke mindre end 4 forskjellige Lite- raturer (maaske endog 5, hvis man vilde regnc den grönlandske med) inden den norske Nationalitets bg Sprogenheds Grændser. Allercde heraf indsces fuldeligen det Ube- kvemme, ja cndog Urigtigc vcd al saadan Skjelnen. Hvad de fabelagtigc Sagaer angaar, da have de vislnok været ligesaameget i Om- löb i Norge, som paa Island, og nogcn Skjelnen for dcres Vedkommcnde er derfor ei tænkelig. Nogle af disse, som Völsungasaga og Hervararsaga, beskrivc Begivenheder, der vedkomme ei saamegct den skandinaviske, som den tydske Gren af det germa- niskc Urfolk, og secs'tydeligt at slutte sig til ældgamlc Kvad, der endnu fuldstændigen (som Eddadigtenc, der liggc til Grund for den förste) cller kun for en Del (som de, hvorpaa Hcrvararsaga cr byggct) ere opbevarede. Andrc cre senere Bearbeidelscr af Sagnene om danske og norske Helte, hvis overordentligc Bedriftcr gjorde dem ligesom fæltes for hele Norden (som Rolf Krake, Ragnar Lodbrok, Half, Fridthjof, o. íl.). Atter andre ere, som ovenmeldt, blotte Ævcntyr, Særegen i sit Slags cr Knýtlingasaga, indeholdcnde Begivenhedcrne i Dan- mark fra Knut den Mægtige til Valdemar I, og, som det tydeligt kan secs, forfattet paa Island i dct 13de Aarhundrede, maaske af Sturla Thordssöns Broder Olaf Hvi- taskald. lsland kan derhos opvise en navngiven historisk Gransker og Forfatter, Presten Arc hinn frdii (1068—1118), der udarbeidede sin lille saakaldtc I sl endi ngab ó k eller chronologisk Frcmstilling af de vigtigste Hovedbegivenhedcr paa Oen, og som rime- ligvis derhos fra törstc Færd af har udarbeidct Landnámabók eller den udförlige Berctning om Islands Bebyggelse og Hovcdslægterne i cnhvcr Egnj siden er Skriftet foröget af forskjellige andrc Forfattcre. Blandt prosaiske Skrifter udcnfor Sagalitcraturen indtage Lovcne den fornemste Rang. Af disse cre kun den ældste islandskc civile Ret (Grágás) og den ældste Kristenret (Thorlaks og Kctils) helt forfattcde paa Island. Dcn nyere islandskc Ci- villov, Jónsbók kaldet, er forrattet i Norge, dcn nyere Kristenret, given af Biskop Arne, er formet cftcr den norske Erkebiskop Jons Kristenret. Dc forncinste norske Love ere _den ældre Gu la th i n gs I o v, den ældre F ros ta t h in gsl o v, den nyere Landslov, Hirdskraa, og en Mængdc Retterbödor cller I'orordninger. Dcrnæst maa man nævne en Mængdc Prædikencr, Helgenhistorier og andre Sager af religiöst Indhold, der endnu ikke ere fuldstændigt undersögte, mcn som fra Sprogets Side crc mærkelige, da de næstcn alle forcfindes i ældgamle Afskrifter. Af de hi- storiske Bögcr i det gamle Testamente har man en gammel fri norsk Oversættclsc cllcr rcttere Paraphrase, kaldet Stjórn. • En egen Klasse af norske Oldskriftcr udgjöre- de mangc Ovcrsætlelser af de i Eng-
(1) Band
(2) Band
(3) Saurblað
(4) Saurblað
(5) Blaðsíða I
(6) Blaðsíða II
(7) Blaðsíða III
(8) Blaðsíða IV
(9) Blaðsíða V
(10) Blaðsíða VI
(11) Blaðsíða VII
(12) Blaðsíða VIII
(13) Blaðsíða 1
(14) Blaðsíða 2
(15) Blaðsíða 3
(16) Blaðsíða 4
(17) Blaðsíða 5
(18) Blaðsíða 6
(19) Blaðsíða 7
(20) Blaðsíða 8
(21) Blaðsíða 9
(22) Blaðsíða 10
(23) Blaðsíða 11
(24) Blaðsíða 12
(25) Blaðsíða 13
(26) Blaðsíða 14
(27) Blaðsíða 15
(28) Blaðsíða 16
(29) Blaðsíða 17
(30) Blaðsíða 18
(31) Blaðsíða 19
(32) Blaðsíða 20
(33) Blaðsíða 21
(34) Blaðsíða 22
(35) Blaðsíða 23
(36) Blaðsíða 24
(37) Blaðsíða 25
(38) Blaðsíða 26
(39) Blaðsíða 27
(40) Blaðsíða 28
(41) Blaðsíða 29
(42) Blaðsíða 30
(43) Blaðsíða 31
(44) Blaðsíða 32
(45) Blaðsíða 33
(46) Blaðsíða 34
(47) Blaðsíða 35
(48) Blaðsíða 36
(49) Blaðsíða 37
(50) Blaðsíða 38
(51) Blaðsíða 39
(52) Blaðsíða 40
(53) Blaðsíða 41
(54) Blaðsíða 42
(55) Blaðsíða 43
(56) Blaðsíða 44
(57) Blaðsíða 45
(58) Blaðsíða 46
(59) Blaðsíða 47
(60) Blaðsíða 48
(61) Blaðsíða 49
(62) Blaðsíða 50
(63) Blaðsíða 51
(64) Blaðsíða 52
(65) Blaðsíða 53
(66) Blaðsíða 54
(67) Blaðsíða 55
(68) Blaðsíða 56
(69) Blaðsíða 57
(70) Blaðsíða 58
(71) Blaðsíða 59
(72) Blaðsíða 60
(73) Blaðsíða 61
(74) Blaðsíða 62
(75) Blaðsíða 63
(76) Blaðsíða 64
(77) Blaðsíða 65
(78) Blaðsíða 66
(79) Blaðsíða 67
(80) Blaðsíða 68
(81) Blaðsíða 69
(82) Blaðsíða 70
(83) Blaðsíða 71
(84) Blaðsíða 72
(85) Blaðsíða 73
(86) Blaðsíða 74
(87) Blaðsíða 75
(88) Blaðsíða 76
(89) Blaðsíða 77
(90) Blaðsíða 78
(91) Blaðsíða 79
(92) Blaðsíða 80
(93) Blaðsíða 81
(94) Blaðsíða 82
(95) Blaðsíða 83
(96) Blaðsíða 84
(97) Blaðsíða 85
(98) Blaðsíða 86
(99) Blaðsíða 87
(100) Blaðsíða 88
(101) Blaðsíða 89
(102) Blaðsíða 90
(103) Blaðsíða 91
(104) Blaðsíða 92
(105) Blaðsíða 93
(106) Blaðsíða 94
(107) Blaðsíða 95
(108) Blaðsíða 96
(109) Blaðsíða 97
(110) Blaðsíða 98
(111) Blaðsíða 99
(112) Blaðsíða 100
(113) Blaðsíða 101
(114) Blaðsíða 102
(115) Blaðsíða 103
(116) Blaðsíða 104
(117) Blaðsíða 105
(118) Blaðsíða 106
(119) Blaðsíða 107
(120) Blaðsíða 108
(121) Blaðsíða 109
(122) Blaðsíða 110
(123) Blaðsíða 111
(124) Blaðsíða 112
(125) Blaðsíða 113
(126) Blaðsíða 114
(127) Blaðsíða 115
(128) Blaðsíða 116
(129) Blaðsíða 117
(130) Blaðsíða 118
(131) Blaðsíða 119
(132) Blaðsíða 120
(133) Blaðsíða 121
(134) Blaðsíða 122
(135) Blaðsíða 123
(136) Blaðsíða 124
(137) Blaðsíða 125
(138) Blaðsíða 126
(139) Blaðsíða 127
(140) Blaðsíða 128
(141) Blaðsíða 129
(142) Blaðsíða 130
(143) Blaðsíða 131
(144) Blaðsíða 132
(145) Blaðsíða 133
(146) Blaðsíða 134
(147) Blaðsíða 135
(148) Blaðsíða 136
(149) Blaðsíða 137
(150) Blaðsíða 138
(151) Blaðsíða 139
(152) Blaðsíða 140
(153) Blaðsíða 141
(154) Blaðsíða 142
(155) Blaðsíða 143
(156) Blaðsíða 144
(157) Blaðsíða 145
(158) Blaðsíða 146
(159) Blaðsíða 147
(160) Blaðsíða 148
(161) Blaðsíða 149
(162) Blaðsíða 150
(163) Blaðsíða 151
(164) Blaðsíða 152
(165) Blaðsíða 153
(166) Blaðsíða 154
(167) Blaðsíða 155
(168) Blaðsíða 156
(169) Blaðsíða 157
(170) Blaðsíða 158
(171) Blaðsíða 159
(172) Blaðsíða 160
(173) Blaðsíða 161
(174) Blaðsíða 162
(175) Blaðsíða 163
(176) Blaðsíða 164
(177) Blaðsíða 165
(178) Blaðsíða 166
(179) Blaðsíða 167
(180) Blaðsíða 168
(181) Blaðsíða 169
(182) Blaðsíða 170
(183) Blaðsíða 171
(184) Blaðsíða 172
(185) Blaðsíða 173
(186) Blaðsíða 174
(187) Blaðsíða 175
(188) Blaðsíða 176
(189) Blaðsíða 177
(190) Blaðsíða 178
(191) Blaðsíða 179
(192) Blaðsíða 180
(193) Blaðsíða 181
(194) Blaðsíða 182
(195) Blaðsíða 183
(196) Blaðsíða 184
(197) Blaðsíða 185
(198) Blaðsíða 186
(199) Blaðsíða 187
(200) Blaðsíða 188
(201) Blaðsíða 189
(202) Blaðsíða 190
(203) Blaðsíða 191
(204) Blaðsíða 192
(205) Blaðsíða 193
(206) Blaðsíða 194
(207) Blaðsíða 195
(208) Blaðsíða 196
(209) Blaðsíða 197
(210) Blaðsíða 198
(211) Blaðsíða 199
(212) Blaðsíða 200
(213) Blaðsíða 201
(214) Blaðsíða 202
(215) Blaðsíða 203
(216) Blaðsíða 204
(217) Blaðsíða 205
(218) Blaðsíða 206
(219) Blaðsíða 207
(220) Blaðsíða 208
(221) Blaðsíða 209
(222) Blaðsíða 210
(223) Blaðsíða 211
(224) Blaðsíða 212
(225) Blaðsíða 213
(226) Blaðsíða 214
(227) Blaðsíða 215
(228) Blaðsíða 216
(229) Blaðsíða 217
(230) Blaðsíða 218
(231) Blaðsíða 219
(232) Blaðsíða 220
(233) Blaðsíða 221
(234) Blaðsíða 222
(235) Blaðsíða 223
(236) Blaðsíða 224
(237) Saurblað
(238) Saurblað
(239) Band
(240) Band
(241) Kjölur
(242) Framsnið
(243) Kvarði
(244) Litaspjald


Oldnorsk Læsebog

Ár
1847
Tungumál
Norska
Blaðsíður
240