loading/hle�
(18) Blaðsíða 12 (18) Blaðsíða 12
12 Factum, at indtil Aaret 1840 vare disse Silke-Sandheder ikke anerkjendte i Danmark, Langt lettere at forklare bli- * ver det, at en Mængde Ords Ungerske Oprindelse har und- gaaet de Lærdes Opmærksomhed. Der gives nemlig saare faa af dem, som med et klart Blik kunne overskue en be- tydelig Deel af de Sprog, som hore til den Sarmatiske Sprog- race, og til samme Tid nogle af de Skytiske. Rask var rimeligviis den eneste, som hidtil har væ- ret i Stand dertil, og man seer tydeligt af enkelte Yttrin- ger, der findes i lians efterladte Værker, at netop Magyar er i hans altomfattende Sproggranskning blevet det mindst paaagtede; han havde megen Tiltro tilSajnovics og muligt tænkte, at da han opholdt sig nogen Tid i Kjobenhavn, vil de danske Ords Overeensstemmelse med Ungersk ligesaalidt være undgaaet hans Opmærksomhed som de Lappiskes. Men denne lærde Jesuit var, som mange af hans Lands- mænd, betagen af megen Skytisk Nationalforkjærlighed han ventede at finde Skytisk i Lappisken, fordi Comenius allerede havde fundet det; men i Dansk ventede han intet saadant at finde, da Sprogbygningen, ved lorste Oiekast, viste sig at være saa grundforskjellig. Man kunde sige, at iblandt de nu levende vilde den ligesaa hoitfortjente som hoitberomte Grev Széchenyi*), hvis Kundskabssphære i alle Retninger er saa udbredt, og som med saa megen Iver har dyrket sit eget Modersmaal, vist ikke have været uopmærksom paa de Overensstem- melser, som deri maatte findes med andre Sprog; men jeg- formoder, at denne ædle Greve neppe kjender noget nord- ligere Europæisk Sprog end Engelsk**), hvormed han er *) Hans ,,Lovakrul‘(, d.e. Hestekundskab, har Finantz-Assesor Eduard Collin oversat paa Dansk, formodentlig efter den tydske Oversættelse, **) Grev Széchenyi’s Opgave er desuden langt mere at gjdre det moderne Magyarisk frugtbringende for sine Landsmænd ved almeen- nyttige Skrifter, end at efterspore Sprogets ældre Historie og dets Udbredelse i forrige Tider.


Dano-Magyariske opdagelser

Dano-magyariske Opdagelser
Útgefandi
Universitetsboghandler Höst
Ár
1843
Tungumál
Danska
Blaðsíður
38