loading/hle�
(19) Page 13 (19) Page 13
13 meget fortrolig; og det er dog netop fra lslandsken man maa gaae ud, naar man vil efterspore Ungerske Ord; thi dette Nordens gamle Sprog giver det storste Udbytte; og lier er det dog oiensynligt at Localforbindelsen liar været afbrudt i det længste Tidsrum. Jeg bar fundet, at baade Italienske og Franske Ord sommetider forgrene sig udaf en Magyarisk Kod i een Be- tydning, og Nordiske af samme Rod i en anden Betydning. Dette oplyses bedst ved et Exempel: Har any er et Ungersk Ord, som betyder en Klokke: de Alledsord og Sammensætninger, som deraf dannes, vise, at dette Ord vir- kelig tilhorer Sproget; saaledes bar man harangforma, klok- keformig; harangos, forsynet med en Klokke; harangocska, Ringning; harangozni, at ringe Si c.; heraf kommer sikkert det Franske harangue og haranguer, som blandt andet be- tyder „at snakke uafladelig, bestandig ville lade sig hore i et Selskab“; ogsaa betyder harangue paa Engelsk en lang og stolende Tale; paa Italiensk betyder Aringa en Tale; Aringo en Prækestol, ogsaa Skranken i en Ret; Aringare at holde en (stolende') Tale; paa Spansk og Portugisisk arengo en Harangue; og arengar at haranguere. Paa den anden Side have vi i Islandsk af det Magy- ariske Harang, Klokke, Verbet hringja' Dansk ringe; Svensk ringa; Engelsk ring. I de sydlige Sprog ere Or- dets oprindelige Lydelementer vedligeholdte, men med Be- grebsforandring, i de Nordlige ere Lydelementerne foran- drede (dog mindst i Islandsk), men det oprindelige Begreb vedligeholdt, lovrigt synes Ordet at være onomatopoetiskt. *) Hringja af harang; Det er et hyppigt Phænomen at, da det Magyariskc som et ældgammelt Sprog undgaaer Sammenstiid af Medlyd , saa bortfalde nogle af dets Vocaler i de nordiske Sprog, som netop ynde slige Sammenstdd; saaledes have vi paa Ungersk haraszt, hvilket betyder Krat paa Dansk, og horog, Krog: confr. ogsaa palank S. 18. En Forvexling at II og K er nemlig ogsaa hyppig disse Sprog.


Dano-Magyariske opdagelser

Dano-magyariske Opdagelser
Publisher
Universitetsboghandler Höst
Year
1843
Language
Danish
Pages
38