loading/hle�
(9) Blaðsíða 3 (9) Blaðsíða 3
TIL HERR GEHEIME-ETATSRAAD ADLER, ST. AF D. & c. & c. & c. llOlVELBAARNE HERR GEHEIME-E TA TSRAA D, I at udbede mig Deres godhedsfulde Tilladelse til at maatfe pryde mine „Magynrlske Opdagelser”saavel med DERES, som med Grev Ss-eclienyis Navn, har jeg til Hensigt, deels at vise, at jeg Iigesaalidt vil und- drage mit Arbejde en coinpetent Dansk, som en fuldgyldig Magyarisk Con- trole, og deels at bendrage den offentlige Opmærksomhed paa en Materie som ved sin egen Beskaffenhed ikke tor love sig noget stort Publicum i Danmark: men Enkelte ville, naardesee denne,Adresse til DERES IIOJVELBAARENIIED, formode, at da Afhandlingen ikke er meget lang— tbi Rangspersoner forudsæt- tes af Menigmand ikke at læse hvad der er langt — vil DE rimeligviis have læst den, og saa blive nysgjerrige efter at læse det som Geheime-Etats- raaden bar læst. Ved en saadan literær Underfundighed maa Verden bestikkes til at træde et Ojeblik udaf sin vante Forestillings-Spliære, for at henvende en blot flygtig Opmærksomhed paa det aldeles Ubekjendte. Jeg haaber DE ikke vil ansee dette for nogen Misbrug af DERES Navn, og tillige finde det Usæd- vanlige i en dobbelt Adresse foran et Arbejde af saa liden Udstrækning til- strækkeligen retfærdiggjort ved den ovenantydede Grund: nemlig en doppelt Droftelse fra Dansk og Magyarisk Side, sotn jeg derved viser mig redebon til at mode. Jeg er imidlertid aldeles rolig for, at det ikke undgaaer DERES IlOJ- VELBAARDNHEDS Opmærksomhed, at .vkjont dette lille Arbejde optager et saa lidet Rum, er det dog et Resultat af vidtløftige og mangesidige Granskninger. Det har ofte faldet i mit Lod — og dette er blevet anerkjendt af store Mænd — at skrive over Materier som ikke ret mange kunde skrive over: og tillige har det været mig nodvendigt, af en Grund som ikke er DEM ubekjendt at fatte mig saa kort som muligt — at opstille 'de vundne Resultater uden at under- stotte dem ved vidtløftig Argumentation. Saaledes er min literære Virken for det ineeste bleven (il etslags Jernbyrd: ikke (il Bevisforelse i den sædvanlige I’rocessforin. Men jeg troster mig naturligvis ved den Tanke: at hvis det er betydeligt vanskeligere at skrive korte Boger end lange, saa er det og meget ærefuldere. Jeg vilde Tusinde Gange hellere skrive en kort Afhandling, som maatte afbenyttes i hele Europa, end mange Folianter som kun læstes af halv- tredsindstyve Bog-Laugs-[Interessenter, som recenserede og roeste hinandens Aandsfoslre efter Overecnskomt — Aandsfostre om hvilke den ovrige Menneske- slægt har fast besluttet at forblive aldeles ubekymret il evige Tider. Det Tidspunkt hvor Optegnelsen af Begivenhedernes Række slipper, ligger hos nogle Folkeslag temmelig hort tilbage Tiden: nogle have ikke en


Dano-Magyariske opdagelser

Dano-magyariske Opdagelser
Útgefandi
Universitetsboghandler Höst
Ár
1843
Tungumál
Danska
Blaðsíður
38